Gospodarka odpadami

Informacje dla mieszkańców Miasta Radzyń Podlaski w sprawie odpadów komunalnych - czy i co się zmienia w 2016 roku?

Odpady budowlane powstają podczas budowy, demontażu i prac remontowych, przeprowadzanych w naszych mieszkaniach, stanowią cenny surowiec wtórny. Głównym składnikiem odpadów budowlanych jest gruz betonowy, ceglany i ceramiczny. Materiały te po prostym przetworzeniu stanowią pełnowartościowe kruszywo budowlane, mogące znaleźć zastosowanie zarówno przy produkcji materiałów i elementów budowlanych, jak i podczas budowy obiektów budowlanych i dróg.

Zgodnie z założeniami nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina odbiera odpady budowlane i rozbiórkowe jako odpady komunalne, gdy pochodzą z prac remontowo-budowlanych przeprowadzanych samodzielnie w gospodarstwie domowym. Natomiast jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz na swój koszt. Jeśli właściciel nieruchomości sam dokonuje remontu, usunięcie powstałych odpadów odbywa się poprzez dostarczenie przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady budowlane mogą przywozić wyłącznie mieszkańcy Radzynia Podlaskiego:

- zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 200 kg rocznie z danej nieruchomości - bez ponoszenia dodatkowych opłat;

- zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe ponad limit 200 kg rocznie z danej nieruchomości - 1 000 zł za 1 tonę (1 zł za każdy 1 kg);

- czysty gruz- bez ograniczeń i ponoszenia dodatkowych opłat.

 

PSZOK znajduje się przy ul. Kockiej 25 w Radzyniu Podlaskim, na terenie bazy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.z o.o. (PUK).

Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne, które powinny być selektywnie gromadzone i unieszkodliwiane w spalarniach odpadów medycznych lub na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

ELEKTROODPADY, inaczej elektrośmieci, to grupa odpadów obejmująca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Tego typu odpady zawierają liczne substancje szkodliwe oraz trujące, które po wydostaniu się z uszkodzonego sprzętu - lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego - łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza. Może to powodować zanieczyszczenie środowiska naturalnego, stanowiąc tym samym zagrożenie dla roślin i zwierząt, a przede wszystkim dla zdrowia ludzi.

Spośród substancji niebezpiecznych, występujących w elektroodpadach do najważniejszych należą:

- rtęć - zawarta w niektórych świetlówkach - jest metalem bardzo szkodliwym, który po przeniknięciu do organizmu powoduje uszkodzenie nerek, zaburzenia wzroku, słuchu, mowy i koordynacji ruchów, deformuje kości i może być przyczyną zmian nowotworowych;

- ołów - wykorzystywany w elektronice jako składnik stopów lutowniczych i szkła kineskopowego - ma właściwości toksyczne i rakotwórcze. Wchłonięty do organizmu, najpierw dostaje się z krwią do wątroby, płuc, serca i nerek, potem metal gromadzi się w skórze i mięśniach. Ostatecznie kumuluje się w tkance kostnej i niszczy szpik;

- związki bromu -  stosowane w komputerach - po przeniknięciu do środowiska powodują u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne;

- chrom- stosowany do powlekania elementów metalowych, aby uchronić je przed korozją. Pierwiastek jest też zawarty w luminoforze lamp kineskopowych. Zatrucie chromem objawia się zaburzeniami układu krążenia oraz układu oddechowego, chorobami skóry oraz alergią;

- kadm - zawarty w bateriach i akumulatorach urządzeń elektrycznych - zaburza czynności nerek, funkcje rozrodcze, powoduje chorobę nadciśnieniową, wywołuje zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm wapnia powodując deformację szkieletu kostnego;

- nikiel - obecny w bateriach i akumulatorach - przedostając się do organizmu w dużym stężeniu uszkadza błony śluzowe, obniża poziom magnezu oraz cynku w wątrobie, powoduje zmiany w szpiku kostnym oraz może przyczyniać się do zmian nowotworowych;

- PCB(polichlorowane bifenyle), czyli organiczne związki chemiczne, pełniące w urządzeniach funkcje chłodzące, smarujące i izolujące - po przedostaniu się do organizmu zalegają w tkance tłuszczowej powodując m.in. uszkodzenia wątroby, anomalie reprodukcyjne, osłabienie odporności, zaburzenia neurologiczne i hormonalne;

- freon, czyli R-12 - gaz syntetyczny zawarty w klimatyzatorach i lodówkach, w których pełni funkcję chłodniczą - jest szczególnie szkodliwy dla warstwy ozonowej. Od 1998 roku nie wolno go stosować w urządzeniach elektrycznych, jednak nadal spotykany jest w urządzeniach starszego typu;

- azbest -  używany w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych m.in. ze względu na swoje właściwości izolacyjne - jest jednak przyczyną wielu groźnych chorób, np. pylicy azbestowej i raka płuc

 

PAMIĘTAJ! Ze względu na zawartość substancji niebezpiecznych elektrośmieci nie mogą być gromadzone z innymi odpadami i wymagają selektywnego zbierania.

 

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1155) do elektroodpadów zalicza się:

- wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, lodówki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne;

- małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: odkurzacze, zamiatacze do dywanów, żelazka, tostery, frytkownice, młynki do kawy, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, zegary, wagi;

- sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny: komputery i laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), notebooki, notepady, drukarki, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, faksy, teleksy, telefony komórkowe i bezprzewodowe;

- sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe i telewizyjne, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku;

- sprzęt oświetleniowy: oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych (z wyjątkiem opraw stosowanych w gospodarstwach domowych), liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe;

- narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia, sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi, kosiarki;

- zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy: kolejki elektryczne i tory wyścigowe, kieszonkowe konsole do gier wideo, gry wideo;

- wyroby medyczne: sprzęt do radioterapii, sprzęt do badań kardiologicznych, sprzęt do wentylacji płuc, analizatory, zamrażarki laboratoryjne;

- przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty;

- automaty do wydawania: napojów gorących, butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami, produktów stałych, bankomaty.

 

PAMIĘTAJ!!!

! Nie umieszczaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie  z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym grozi kara grzywny.

! Demontaż zużytego sprzętu, obejmujący usunięcie składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych może być prowadzony wyłącznie w zakładzie przetwarzania.

! Kto przeprowadza demontaż zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania, podlega karze grzywny w wysokości od 2 000 zł do 100 000 zł. 

Materiały:www.recykling.pl

 

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszystkie elektrośmieci można oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul. Kockiej 25 w Radzyniu Podlaskim, na terenie bazy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.z o.o. (PUK), bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Broszura informacyjna Miasta Radzyń:

Zseie

Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne, które powinny być selektywnie gromadzone i unieszkodliwiane w spalarniach odpadów medycznych lub na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Po terminie przydatności mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Leki są szkodliwe dla środowiska, ponieważ pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. W związku z ogromnym zagrożeniem jakie niosą ze sobą przeterminowane leki, należy uporządkować domowe apteczki, a niepotrzebne leki zanieść do apteki lub Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie znajdują się specjalne pojemniki przeznaczone na te właśnie odpady. Każdy mieszkaniec Miasta Radzyń Podlaski może nieodpłatnie dostarczać przeterminowane leki do niżej wymienionych punktów:

 

Nazwa

Adres w Radzyniu Podlaskim

Telefon

PZF Cefarm- Lublin S.A.

ul. Spółdzielcza 1

83 352 01 92

Apteka przy szpitalu

ul. Wisznicka 111

83 413 22 99

„KURACJA” Sp. z o. o.

ul. Warszawska 17

83 352 96 44

Apteka mgr farm. Ewa Jędrys

ul. Chomiczewskiego 23

83 352 61 86

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej

ul. Kocka 25

83 352 61 11

 

Miasto Radzyń Podlaski zachęca wszystkich mieszkańców do korzystania z w/w punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych, szczególnie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul Kockiej 25 w Radzyniu Podlaskim (teren bazy PUK Sp. z o. o.)

W ramach prowadzonej przez Miasto Radzyń Podlaski edukacji ekologicznej wśród mieszkańców dnia 18 listopada 2015 r. do naszego miasta przyjechał "Autobus energetyczny". W warsztatach informacyjno - edukacyjnych wzięło udział ok 160 osób, w tym głównie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Zofii Sękowskiej.