Konsultacje społeczne

herb

Na podstawie 6  ust. 1-7 oraz w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XLV/279/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030, także uchwałą Nr XXXVI/236/2017 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 sierpnia 2017 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Radzyń Podlaski zawiadamiam, że w dniach 28 listopada 2023 r. – 28 grudnia 2023 r.  prowadzone będą konsultacje społeczne w celu zbierania uwag, opinii i propozycji zmian dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030.

herb

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 34 ust. 6 pkt. 2) ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079)

Na podstawie art. 6 ust. 1, 2 i 3 oraz w związku z art. 8 ust. 1 oraz 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) w związku z art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zawiadamiam, że w dniach od 23 marca 2022 r. do 22 kwietnia 2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Radzyń Podlaski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski.

Załączniki:

Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Radzyń Podlaski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 14 marca 2022 r.

Projekt Uchwały Rady Miasta Radzyń Podlaski o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miasta Radzyń Podlaski o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radzyń Podlaski

Ogłoszenie o spotkaniu rewitalizacyjnym

 

Formularz konsultacyjny

LINK DO ANKIETY: https://forms.gle/RfUs6ih3tnYVwM6e6

Raport z przeprowadzenia konsultacji

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Zarządzeniem nr 80 z dnia 6 listopada 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2020-2035”.

Konsultacje prowadzone będą na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm).