Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 399 t. j.) Miasto Radzyń informuje:

 

  • Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Radzyń Podlaski to:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Lubelskiej 5, 21-300 Radzyń Podlaski.

 

  • Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Radzyń Podlaski niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. radzynia Podlaskiego Sp. z o. o. z siedzibą w Białej 185 b, 21-300 Radzyń Podlaski.

 

  • Osiągnięty przez Miasto Radzyń Podlaski oraz podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, wynosi odpowiednio:

Nazwa podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Dane za rok

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji następujących odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Sp. z o. o.

w Radzyniu Podlaskim

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022

 

 2023

 

 

 

57,27 %

 

49,60 %

 

93,80 %

 

32,02 %

 

32,16 %

 

56,00 %

 

58,94 %

 

73,60 %

 

89,89 %

 

88,24 %

 

85,98 %

 

 

 

100%

46,69 %

 

32,12 %

 

22,97 %

 

16,26 %

 

4,63 %

 

0,00 %

 

0,00 %

 

0,00 %

 

0,00 %

 

0,00 %

 

0,00 %

 

 

 

 

  • Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

a) PSZOK zlokalizowany jest w Radzyniu Podlaskim przy ul. Kockiej 25,

b) PSZOK prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Lubelskiej 5, 21-300 Radzyń Podlaski,

c) PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty w godz.: 8:00 – 16:00

d) w PSZOK można oddać:

- żarówki, świetlówki, lampy fluorescencyjne;

- szkło okienne;

- przeterminowane i zbędne leki oraz opakowania po nich, środki niezbędne do ich użycia, np. strzykawki i igły;
- zużyte oleje i smary;

 - resztki farb, rozpuszczalników i lakierów;

- chemikalia i opakowania po nich, zawierające niebezpieczne substancje;

- odpady wielkogabarytowe;

- środki ochrony roślin, nawozach i opakowania po nich;

- zużyte opony i dętki;

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

- zużyte baterie i akumulatory;

- gruzy z rozbiórek i remontów (bez odpadów zawierających azbest);

- tusze do drukarek i tonery;

- styropian;

- papa;

 - NIE ODDAJEMY ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH.

 

  • Informacje o zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2024 r., poz. 573 t. j.):

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest od mieszkańców w systemie akcyjnym, nie rzadziej niż raz na kwartał, bezpośrednio sprzed posesji przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim z siedzibą przy ul. Lubelskiej 5, 21-300 Radzyń Podlaski,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

  • Na terenie Miasta Radzyń Podlaski brak jest punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów z uwagi na brak występowania gospodarstw rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.