Projekty unijne

FE POPC poziom pl 1 rgb

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

W dniu 23 lutego 2022 r. Miasto Radzyń Podlaski podpisało umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa  Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu o numerze 3654/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Miasto Radzyń Podlaski na realizację programu grantowego „Cyfrowa Gmina” otrzymało kwotę 462 840,00 zł. Uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania umożliwiającego wykonywanie pracy zdalnej przez urzędników, zakup oprogramowania integrującego e-usługi dla mieszkańców,  przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz zakup sprzętu i oprogramowania zabezpieczającego przed najnowszymi cyberzagrożeniami.

Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji, przygotowanie samorządu Miasta Radzyń Podlaski do świadczenia usług dla mieszkańców na drodze teleinformatycznej (e-usługi),  umożliwienie wykonywania pracy zdalnej przez urzędników a także weryfikacja i wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie tzw. cyberbezpieczeństwo.

Całkowita wartość grantu: 462 840,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 462 840,00 zł

Termin realizacji grantu: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy ale nie dłużej  niż do dnia 30 września 2023 r.

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

EFRR

Miasto Radzyń Podlaski realizuje projekt „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radzyń Podlaski” z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

Umowę na dofinansowanie zawarto z Województwem Lubelskim w dniu 08.09.2020 r. Całkowita wartość projektu to 3 026 801,60 zł, a wydatki kwalifikowane wynoszą 2 460 814,31 zł. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sięga 85,00 % wydatków kwalifikowalnych.

W ramach projektu zaplanowano kompleksową modernizację wyeksploatowanych lamp rtęciowych i sodowych na nowoczesne oprawy ze źródłami typu LED z indywidualnym systemem sterowania mocą opraw i monitoringiem działania opraw, wymianę wysięgników wraz z konstrukcjami mocującymi na liniach napowietrznych, wymianę przewodów zasilających oprawy oświetleniowe, wymianę zabezpieczeń opraw oraz modernizację układów pomiarowo-rozdzielczych wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem systemu sterowania oprawami pozwalającego na indywidualne sterowanie mocą i czasem świecenia każdej oprawy zainstalowanej na terenie Miasta Radzyń Podlaski.

Głównym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie tzw. niskiej emisji na terenie Miasta Radzyń Podlaski. Cel główny projektu zostanie zrealizowany poprzez podjęcie działań koncentrujących się na obniżeniu szkodliwej emisji CO2 na obszarze miasta, zmierzających do poprawy efektywności energetycznej poprzez montaż nowoczesnych opraw oświetleniowych - typu LED. Realizacja projektu pozwoli również zwiększyć bezpieczeństwo na drogach miasta.

W dniu 5.10.2020 r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, podpisano umowę z firmą Pollight Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na dostawę i montaż opraw oświetleniowych LED.
Wykonawca rozpoczął pracę w listopadzie 2020 r.
------------------------------------------------------------
Zakończyła się realizacja projektu „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA RADZYŃ PODLASKI”. Wykonawca dostarczył i zamontował oprawy oświetleniowe typu LED oraz został uruchomiony inteligentny system sterowania oprawami oświetlenia ulicznego. Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego przyczyni się do poprawy jakości życia społeczności miasta.

EFRR

Miasto Radzyń Podlaski realizuje projekt „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim” z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.
Umowę na dofinansowanie zawarto z Województwem Lubelskim w dniu 26.06.2020 r. Całkowita wartość projektu to 28 361 074,58 zł, a wydatki kwalifikowalne wynoszą 22 771 595, 57 zł. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 19 355 856,21 zł (85 % wydatków kwalifikowalnych), a w formie dotacji celowej z budżetu państwa 2 176 206,61 zł (9,56 % wydatków kwalifikowalnych).
Projekt obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych w zespole - pałacowo parkowym Potockich w Radzyniu Podlaskim i przystosowanie obiektu do nowych funkcji oraz odtworzenie historycznej przestrzeni miejskiej poprzez przebudowę placu publicznego "Rynek".
Rewitalizacja zespołu pałacowego obejmuje: - remont i przebudowę wnętrz korpusu głównego wraz z instalacjami wewnętrznymi; - wykonanie podłóg i posadzek w pomieszczeniach; - remont elewacji budynku w zakresie elewacji korpusu głównego i skrzydła wschodniego - przebudowę nawierzchni dziedzińca, wykonanie odwodnienia terenu, przebudowę sieci podziemnych, remont muru oporowego.
Rewitalizacja placu publicznego "Rynek" polega na wymianie nawierzchni placu wraz z niweletą terenu, przebudowie kanalizacji deszczowej, budowie fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą, przebudowie schodów do budynków mieszkalnych z usługami w parterze pierzei północnej, budowie oświetlenia placu.

Głównym celem projektu jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach Radzynia Podlaskiego, a także zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej i kulturalnej, poprzez rewitalizację terenu w centrum miasta. Projekt obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych w zespole-pałacowo parkowym w Radzyniu Podlaskim w celu zachowania dziedzictwa kulturowego i przystosowania obiektu do nowych funkcji oraz odtworzenie historycznej przestrzeni miejskiej poprzez przebudowę placu publicznego. Realizacja celu pozwoli na znaczne podniesienie jakości i dostępności oferty kulturalnej i społecznej, zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz zmniejszenie wykluczenia społecznego, co bezpośrednio wpłynie na rozwój społeczny i gospodarczy gminy, a w dalszej perspektywie także na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
- w dniu 20 kwietnia 2021 r. podpisano umowę z firmą SORTED Sp. z o.o. z siedzibą w Chyliczkach na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji – rewitalizacja placu publicznego „Rynek” w Radzyniu Podlaskim,
- w dniu 27 kwietnia 2021 r. podpisano umowę z firmą LUBREN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na wykonanie robót budowlanych, konserwatorskich oraz restauratorskich w ramach inwestycji – rewitalizacja zespołu pałacowego Potockich w Radzyniu Podlaskim.

 

Poniżej przedstawiamy artykuły odwołujące się do przebiegu realizacji zadania:

Trwa rewitalizacja Pałacu Potockich
Trwa rewitalizacja Rynku
Rewitalizacja Pałacu Potockich
Temat rewitalizacji Pałacu Potockich na sesji Rady Miasta
Trwa remont Pałacu Potockich
Rewitalizacja Rynku
Rozpoczął się remont fasady północnej Pałacu Potockich
Aktualny stan rewitalizacji Pałacu Potockich
Otwarcie zrewitalizowanego Rynku: Radzyń pięknieje!

EFRR

Miasto Radzyń Podlaski realizuję projekt “SŁONECZNY RADZYŃ” z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Umowę na dofinansowanie zawarto z Województwem Lubelskim w dniu 06.05.2020r. Całkowita wartość projektu to 1 522 965,61 zł, a wydatki kwalifikowalne wynoszą 1 306 800,00 zł. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 412 222,80 zł, co stanowi 31,54 % kosztów kwalifikowalnych.

W ramach projektu zostanie zamontowanych montaż 70 szt. instalacji fotowoltaicznych dla odbiorców indywidualnych – mieszkańców Miasta, o łącznej mocy 0,2468 MW. Będą to mikroinstalacje działające w trybie on-grid.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystywania OZE do produkcji energii elektrycznej.

Projekt jest zgodny z programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej - realizuje jego główny cel tj. osiągnięcie poziomów dopuszczalnych przekroczeń średniodobowych pyłu zwieszonego PM10 i PM 2,5 i jego utrzymanie. Montaż mikroinstalacji ograniczy emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, ponieważ do produkcji energii elektrycznej będzie wykorzystywane promieniowanie słoneczne a nie paliwa kopalniane. W efekcie przełoży się to na poprawę warunków życia mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych, oraz lepszą jakość powietrza.


W dniu 7.06.2021 r., po ponownym przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, podpisano umowę z Pawłem Borzęckim, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą RED ALERT Paweł Borzęcki z siedzibą w Lublinie na dostawę i montaż 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych.  
Wykonawca rozpoczął prace związane z realizacją zamówienia w dniu 8.06.2021 r.

MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH ZAKOŃCZONY

Zakończyła się realizacja umowy z Wykonawcą na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w projekcie „SŁONECZNY RADZYŃ”. Po dokonaniu wszystkich formalności wszyscy użytkownicy instalacji fotowoltaicznych posiadają zamontowane liczniki dwukierunkowe. Inwestycja została odebrana protokołem odbioru końcowego w dniu 8 września 2021 r. Zgodnie z projektem 30 mieszkańców Radzynia Podlaskiego może korzystać z alternatywnego źródła energii jakim jest słońce.

EFRR

W dniu 28 października 2019 r. Miasto Radzyń Podlaski podpisało z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynku konferencyjnego w Radzyniu Podlaskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Radzyń Podlaski.

Głównym celem Projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz racjonalne wykorzystanie energii (oszczędności w zużyciu energii).

Przedmiotem Projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – budynku konferencyjnego, o powierzchni użytkowej 218,70 m2, połączonego z budynkiem administracyjnym Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Radzyń Podlaski przy ul. Warszawskiej 32.

W zakres przedsięwzięcia objętego Projektem wchodzi m.in.:

 • docieplenie stropu z wykonaniem nowego pokrycia dachu,
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • wymiana drzwi zewnętrznych i okien,
 • montaż rolet wewnętrznych,
 • docieplenie posadzek z wykonaniem nowych warstw wykończeniowych,
 • modernizacja systemu grzewczego z systemem zarządzania energią,
 • wymiana instalacji oświetleniowej wraz z montażem lamp energooszczędnych (typu LED),
 • wymiana części instalacji gniazd wtykowych,
 • wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne (typu LED),
 • modernizacja łazienki,
 • montaż gniazd wtykowych,
 • roboty wykończeniowe w pomieszczeniach.

Planowane efekty do uzyskania w wyniku realizacji Projektu:

 • oszczędności w zużyciu energii – 359,61 GJ/rok,
 • oszczędności w zużyciu energii pierwotnej – 120 280,83 kWh/rok,
 • spadek emisji gazów cieplarnianych – 36,28 ton równoważnika CO2/rok.

Całkowita wartość Projektu wynosi 877 487,35 zł, a całkowite koszty kwalifikowane – 456 494,30 zł.
Koszty kwalifikowane Projektu wynikają bezpośrednio ze sporządzonego audytu energetycznego.

Dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 388 020,15 zł (85% kosztów kwalifikowanych) oraz w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 45 649,43 zł (10% kosztów kwalifikowanych).

Projekt zgodnie z umową dofinansowania powinien zostać zrealizowany, tak pod względem rzeczowym, jak i finansowych do końca 2020 r.

W najbliższym czasie będzie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedsięwzięcia (całego zakresu robót) objętego Projektem.

Należy mieć nadzieję, że w wyniku postępowania zostanie wybrany wykonawca, który sprawnie i szybko zrealizuje wszystkie roboty, a to pozwoli na znaczne skrócenie terminu rozliczenia Projektu z Instytucją Zarządzającą – Zarządem Województwa Lubelskiego.

EFRR

ROZWIĄZANO UMOWĘ NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU: „REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM W RADZYNIU PODLASKIM” (28 PAŹDZIERNIKA 2019 R.)

W dniu 28 października 2019 r. Miasto zawarło z Województwem Lubelskim porozumienie o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu: „Rewitalizacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim”.
Nastąpiło to na wniosek Miasta złożony do Zarządu Województwa Lubelskiego w piśmie z dnia 18 września 2019 r. W zakresie realizacji projektu dwukrotnie podejmowano próbę wyboru wykonawcy robót i za każdym razem cena z najkorzystniejszej oferty przewyższała znacznie „budżet” przeznaczany na przedsięwzięcie nieomal o 50%. Ostatecznie o rezygnacji z realizacji projektu zdecydował fakt podpisania z Zarządem Województwa Lubelskiego umowy wstępnej na przygotowanie i realizację projektu pozakonkursowego „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego w Radzyniu Podlaskim” w ramach projektu strategicznego – pociągnęło to za sobą konieczność „wygospodarowania” znacznych środków, jako udziału własnego Miasta.

 

------------------------------------------------------------

 

MIASTO RADZYŃ PODLASKI W DNIU 18 LIPCA 2018 R. PODPISAŁO Z WOJEWÓDZTWEM LUBELSKIM UMOWĘ NA DOFINANSOWANIE, W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, PROJEKTU „REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM W RADZYNIU PODLASKIM”.

Celem głównym realizowanego przez Miasto Projektu jest poprawa stanu infrastruktury w części zabytkowego parku przy pałacu Potockich.
Celami szczegółowymi tegoż Projektu są:

 • ułatwienie dostępu do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie – obszarów dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
 • wykonanie niezbędnej infrastruktury na terenie objętym Projektem,
 • zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do interesujących form wypoczynku,
 • pozytywne oddziaływanie na rozwój gospodarczy miasta.

Projekt obejmuje przedsięwzięcie inwestycyjne w zakresie odtworzenia na terenie parku, od strony północnej pałacu Potockich, barokowego parteru ogrodowego. Główne wnętrze ogrodowe zakończone będzie półkoliście – w zakończeniu parter gazonowy. Część zamknięta będzie skarpą z grabami formowanymi w walce zakończone czaszą, a dalej strzyżonym szpalerem grabowym.
W półkolistym zakończeniu ogrodu – dwie tzw. altany. Główne wnętrze ogrodowe będzie „przecięte” poprzeczną aleją (przebieg alei w miejscu istniejącej obecnie). Na przecięciu tejże alei i osi głównej całego złożenia będzie wykonana fontanna. Aleje na terenie parku ogrodowego będą posiadały nawierzchnię z miału kamiennego. Zamontowane zostaną elementy małej architektury, jako wyposażenie trenu: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, fundamenty i podstawy z piaskowca pod rzeźby. Całość terenu objętego Projektem będzie posiadała oświetlenie parkowe, a „salony ogrodowe” i drzewa – pomniki przyrody - dodatkowo iluminacje.
Teren objęty projektem zostanie wyposażony w system monitoringu wizyjnego: będą zamontowane 3 kamery „wpięte” w system monitoringu miejskiego. Dodatkowo wejścia na teren ogrodu będą wyposażone w urządzenia pozwalające na zliczanie osób tam wchodzących.
Wartość Projektu – 1 954 040,48 zł. Dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

 • z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1 002 160,75 zł
 • z budżetu państwa w formie dotacji ceowej – 157 325,08 zł

W pozostałej części Projekt będzie finansowany z budżetu miasta – kwota 794 554,65 zł.

Zakończenie realizacji rzeczowego Projektu ustalono do 31 grudnia 2019 r.

fotowoltaikaZakończyła się realizacja projektu „SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO”. Po dokonaniu wszystkich formalności wszyscy użytkownicy instalacji fotowoltaicznych posiadają zamontowane liczniki dwukierunkowe.

EFRR

Projekt “SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO” jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Umowę na dofinansowanie zawarto z Województwem Lubelskim w dniu 20.01.2017r. Całkowita wartość projektu to 5 799 226,27 zł, a wydatki kwalifikowalne wynoszą 4 977 176,11 zł. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sięga 85 % kosztów kwalifikowalnych.

W ramach realizacji projektu zaplanowano montaż 381 szt. instalacji solarnych do podgrzewania wody użytkowej oraz 78 szt. instalacji fotowoltaicznych dla odbiorców indywidualnych, posiadających własną nieruchomość na terenie Miasta Radzyń Podlaski. Ponadto zaplanowano działania związane z nadzorem inwestorskim, prawidłowym zarządzaniem projektem oraz promocją projektu.

Głównym celem projektu jest zastąpienie istniejącej energii elektrycznej i cieplnej, pochodzącej z surowców kopalnych, produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Rezultatem projektu będzie osiągnięcie w 2018 r. dodatkowej zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 1,59723 MW oraz spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 30% oraz wyprodukowanie 221,99 MWhe/rok energii elektrycznej oraz 681,59 MWhe/rok energii cieplnej.
Docelowi beneficjenci projektu to mieszkańcy Miasta, u których zamontowane zostaną instalacje odnawialnych źródeł energii.

Projekt wpisuje się w cele Programu ochrony powietrza, a jego realizacja przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i CO2 oraz kosztów ogrzewania i energii elektrycznej dla użytkowników. W efekcie nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców Miasta, poprawa jakości środowiska naturalnego oraz zwiększenie atrakcyjności Radzynia Podlaskiego dla mieszkańców i turystów.

W dniu 18.09.2017 r., po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, podpisano umowę z firmą “ANTINUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach na dostawę i montaż instalacji solarnych. Do grudnia br. Wykonawca zamontował 83 instalacje.

 

------------------------------------------------------------

 

W marcu rozpoczął się montaż pierwszych instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Cały projekt zakładał zamontowanie 381 instalacji solarnych i 78 fotowoltaicznych na terenie Miasta Radzyń Podlaski. Instalacje solarne zostały odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 26 lutego 2018 r. i zostały rozliczone z Instytucją Zarządzającą. Za równo instalacje solarne jak i fotowoltaiczne wykonuje ta sama firma - ANTINUS Sp. z o.o. ze Skierniewic. Ostatnie prace montażowe instalacji zakończyły się w połowie maja. Wykonawca zgodnie z umową złożył wszystkie wnioski mieszkańców miasta o przyłączenie mikroinstalacji do sieci energetycznej PGE. Prawie już wszyscy użytkownicy instalacji fotowoltaicznej posiadają zainstalowane liczniki dwukierunkowe dzięki czemu mogą korzystać z energii słonecznej. Począwszy od dna 23 lipca br. prowadzone są odbiory poszczególnych instalacji.

Zakończyła się realizacja projektu „SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO”. Po dokonaniu wszystkich formalności wszyscy użytkownicy instalacji fotowoltaicznych posiadają zamontowane liczniki dwukierunkowe. Inwestycja została odebrana protokołem odbioru końcowego w dniu 31 lipca 2018 r. Po wcześniejszym wykonaniu 381 instalacji solarnych, obecnie 459 mieszkańców Radzynia Podlaskiego może korzystać z alternatywnego źródła energii jakim jest słońce.

 

Klauzula informacyjna RODO - solary

 

Czysta energia w Powiecie Radzyńskim Projekt „czysta energia w Powiecie radzyńskim jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku.

Turystyczna ścieżka rowerowa w Radzyniu Podlaskim - BULWAR Produktem projektu była ścieżka rowerowa wykonana z kostki brukowej o długości 3 290 m, oświetlona z parkingami na początku i końcu trasy oraz kabinami WC.

W ramach projektu wykonana została kompleksowa rewitalizacja centrum Radzynia Podlaskiego, z uwzględnieniem jego zabytkowego charakteru, zwłaszcza kiedy wymieniono nawierzchnię ulic z asfaltowej na kostkę brukową.

Projekt obejmował budowę krytej pływalni z częścią rekreacyjną przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Sikorskiego. W ramach niniejszego projektu został wybudowany i doposażony jeden przyszkolny obiekt sportowy (powie. cał. 1982m2) przyszkolny basen (infrastr, szkolna), który składa się z basenu pływackiego o wymiarach 25 na 12,5 m, basenu rekreacyjnego o powierzchnia około 180 m2, zespołu odnowy biologicznej (sauna fińska z natryskami schładzającymi i hol z wanną typu jacuzzi)oraz pomieszczeń admini. - technicznych.

Budowa ul. Powstania Styczniowego w Radzyniu PodlaskimProjekt: „Budowa ul. Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej V Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy, Typ projektów: Drogi gminne zgodnie z zawartą umową nr: 01/09-UDA-RPLU.05.02.00-06-029/09-00-0269.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013,Osi Priorytetowej V Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy.