zjazd bbraun- Przedstawiłem realną ofertę budowy drogi w latach 2019-20 z udziałem środków pomocowych. Miasto nie jest w stanie wyłożyć na zjazd i drogę do B. Braun ok. 3,5 mln zł, ponieważ jest zaangażowane w realizację wielu wcześniej rozpoczętych inwestycji – komentuje burmistrz Jerzy Rębek sprawę inwestycji. Temat powrócił na łamy lokalnej prasy z powodu podjęcia go na październikowej sesji Rady Powiatu.

Kampania za drogą czy przeciw burmistrzowi?

To, co dzieje się wokół zjazdu do zakładu B.Braun, jest ewidentnie walką polityczną w ramach rozpoczynającej się kampanii wyborczej. Powiedział o tym wprost jeden z radnych powiatowych podczas ostatniej sesji, kończąc swoją kłamliwą tyradę skierowaną przeciwko burmistrzowi Jerzemu Rębkowi słowami: "Ale jest światełko w tunelu. Wybory." Sytuację tę bardziej czy mniej świadomie podgrzewają lokalne media.

Sprawa dotyczy budowy zjazdu z drogi krajowej nr 19 za zakładem B.Braun i budowy drogi otwierającej tamtejsze tereny dla inwestorów – oraz łączącej DK 19 z wybudowanym wcześniej na terenie zakładu parkingiem dla pracowników.

Temat był kilkakrotnie poruszany na łamach naszego Biuletynu. Przypomnijmy w wielkim skrócie, że według władz firmy, korzystanie z nowego parkingu przez pracowników zakładu B.Braun jest warunkiem rozwoju zakładu. Władze fabryki oczekują, że do wybudowanego wcześniej parkingu Miasto dobuduje drogę łączącą parking z drogą krajową nr 19. Podjęte zostały działania ze strony Miasta, by zjazd i droga powstały, ale okazało się, że warunki inwestycji, jakie wydała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wymagają 10-krotnie (!) wyższych nakładów, niż wstępnie zakładano, stąd realizacja budowy drogi – ze względu na procedury i koszty – możliwa będzie w latach 2019-20.

Przy okazji warto zwrócić uwagę na fakt, że dojazd do wewnętrznego parkingu usytuowanego od strony drogi krajowej nr 19 jest możliwy drogą wewnętrzną od ul. Budowlanych. Takie rozwiązanie i taki warunek wskazany został w zezwoleniu na budowę zakładu, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim. - Wystarczyłoby uruchomić dobrą wolę i wyobraźnię, by zastosować takie rozwiązanie – komentuje burmistrz Jerzy Rębek.

Tymczasem na sesji Rady Powiatu 26 października jeden z radnych – jednocześnie pracownik B. Brauna w ostrych słowach zarzucił burmistrzowi bezczynność w tej spawie i oskarżył go o hamowanie rozwoju firmy. Przy okazji, nie podając żadnych konkretnych faktów, przykładów nazwał nasze pismo – "Biuletyn Informacyjny Miasta Radzyń" - bulwersującym określeniem "gadzinówka", które bez wątpienia (jeśli się zna znaczenie tego słowa!) kwalifikuje się do mowy nienawiści.

Co naprawdę powiedział Burmistrz?

Aby się przekonać, co naprawdę mówił burmistrz na temat budowy zjazdu i drogi, wystarczy sięgnąć do archiwum oficjalnych mediów Miasta Radzyń Podlaski. Artykuł zatytułowany "Droga i zjazd powstaną, ale trzeba zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i trwałość inwestycji" (3 sierpnia na www.radzyn-podl.pl oraz w „Biuletynie Informacyjnym Miasta Radzyń" nr 13(42) z dn. 4 września 2017 r.) zawiera m.in. autoryzowane słowa Burmistrza Jerzego Rębka: "Inwestycja ta jest konieczna i zostanie zrealizowana najszybciej, jak to możliwe”. A na sierpniowej sesji padły z ust burmistrza słowa (całość wypowiedzi z protokołu z sesji można znaleźć na stronie www.radzyn-podl.pl oraz na BIP-ie) : - Ulica Przemysłowa – ta droga jest w naszych planach, przy czym koszty jakie są związane z budową tej drogi - a szczególnie wraz ze skrzyżowaniem, przewyższają nasze możliwości, którymi obecnie dysponujemy. Jest to problem, z którym będziemy musieli sobie poradzić... Jaka będzie decyzja, to będzie zależało m. in. od firmy Braun. Propozycja, którą skieruję do firmy Braun, będzie taka: jeśli firma Braun zechce się uzbroić w cierpliwość i poczekać do lat 2019–2020, to jest możliwa realizacja tego przedsięwzięcia.” Jest tam więc podana konkretna, nie tak znowu odległa, biorąc pod uwagę złożoność problemu, data realizacji inwestycji: 2019-2020. Czy to rzeczywiście – cytując słowa radnego „nie wiadomo jaka przyszłość”?

Barierą są ogromne koszty

Takie stwierdzenia i propozycje, włącznie z datą realizacji inwestycji, znalazły się w piśmie Burmistrza skierowanym do Zarządu Aesculap Chifa Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu z dn. 31 sierpnia 2017 r.

Udokumentowane fakty wyraźnie świadczą o tym, że od roku Burmistrz prowadzi intensywne działania, by powstał zjazd z drogi krajowej 19. Barierą są jedynie olbrzymie koszty inwestycji, jakie będą się łączyły z realizacją warunków – nie wymyślonych przez władze miasta, ale narzuconych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad! Okazały się one 10-krotnie wyższe niż na początku zakładano. Według warunków GDDKiA musi tu powstać duży węzeł komunikacyjny, uwzględniający również skrzyżowanie z drogą gminną oraz mającą powstać ścieżką pieszo-rowerową Radzyń Podlaski-Turów.

- Osoby tak doświadczone – menadżerowie i radni - powinny wiedzieć, że przy realizacji milionowych inwestycji samorządowych obowiązują ściśle określone procedury, których przebieg i długotrwałość zależy od wielu instytucji zewnętrznych – podsumowuje włodarz Radzynia.

Historia problemu - działania Burmistrza w sprawie budowy zjazdu do zakładu B.Braun

Starania dyrekcji B.Braun o zbudowanie drogi dojazdowej do wybudowanego wcześniej parkingu rozpoczęły się w październiku 2016 roku. Miasto podjęło intensywne i energiczne działania, by droga powstała.

1/ 19.12.2016 r. została wydana decyzja B. Braun, na podstawie której trzy działki, należące do fabryki zostały wydzielone pod mającą powstać drogę. 13.01.2017 r. decyzja ta się uprawomocniłateren stał się własnością Miasta.

2/ Uchwałą Rady Miasta nr VIII/102/2016 z 20.03.2017 r. zmieniono plan zagospodarowania przestrzennego. Uchwała weszła w życie w maju 2016 roku.

3/ 24.04. 2017 r. Miasto Radzyń Podlaski podpisało z Firmą B.Braun protokół uzgodnień dotyczący nabycia przez Miasto Radzyń Podlaski nieruchomości z przeznaczeniem na wybudowanie drogi miejskiej wraz ze zjazdem na DK19, pod warunkiem, że Miasto zbuduje zjazd w 2017 roku.

4/ Uchwałą nr XXXII/211/2017 Rady Miasta z dnia 19.05.2017 r. wprowadzono zmiany do budżetu Miasta w kwocie 161 205,00 zł, które umożliwiły rozpoczęcie prac związanych z budową.

5/ 1.06.2017 r. Miasto skierowało do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie pismo dotyczące określenia warunków technicznych włączenia projektowanej drogi do drogi krajowej nr 19. 20 czerwca wydano wstępne warunki włączenia drogi gminnej oraz przebudowy skrzyżowania. Termin wykonania opracowania został określony na 23.11.2017 r. Wcześniej Miasto dokonało zakupu dodatkowych niezbędnych do wykonania drogi nieruchomości od osób prywatnych.

6/ Decyzja o warunkach inwestycji dotarła do UM 22 czerwca, a już następnego dnia – 23 czerwca Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą na opracowanie koncepcji realizacyjnej budowy drogi gminnej oraz przebudowy skrzyżowania w oparciu o warunki wydane przez GDDKiA. Od końca czerwca powstaje projekt skrzyżowania i drogi.

Okazało się, że wstępny kosztorys inwestycji opiewa na ok. 3,6 mln zł.

7/ 31 lipca włodarz skierował wniosek o dofinansowanie inwestycji do Ministerstwa Infrastruktury.

8/ 23 sierpnia 2017 r wpłynęło do Urzędu Miasta pismo z Ministerstwa Infrastruktury, w którym Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych zwrócił uwagę na planowane na rok 2019 rozpoczęcie budowy na odcinku Radzyń Podlaski - Turów ciągu pieszo-rowerowego. Wskazał również na możliwość ubiegania się o wsparcie na budowę drogi w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Złożenie wniosku do ww. programu z uwagi na konieczność przygotowania dokumentacji projektowej byłoby możliwe we wrześniu 2018, a realizacja w latach 2019-20.

8/ W związku z tym w piśmie z dn. 31 sierpnia 2017 r. Burmistrz zaproponował, aby z realizacją zapisów protokołu uzgodnień z dn. 24 kwietnia 2017 r. tj. z budową drogi wstrzymać się do czasu uzyskania możliwości dofinansowania inwestycji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. W razie braku akceptacji ze strony zadeklarował zwrot działek o nr 2943/2, 2944/2 oraz 2945/1, które Miasto otrzymało od B. Braun z przeznaczeniem na budowę drogi miejskiej.

Obecnie, jak było wspomniane, powstaje projekt drogi (wyznaczony termin- 23 listopada).

Osoby tak doświadczone – menadżerowie i radni powinny wiedzieć, że przy realizacji milionowych inwestycji samorządowych obowiązują ściśle określone procedury, których przebieg i długotrwałość zależy od wielu instytucji zewnętrznych.