Urząd

Ignacy Potocki IGNACY POTOCKI
- współtwórca Konstytucji 3 Maja
Karol Józef Lipiński

KAROL JÓZEF LIPIŃSKI
- najwybitniejszy wirtuoz skrzypiec i kompozytor epoki przedchopinowskiej, „rywal” Nicolo Paganniniego

Zenon Przesmycki

ZENON PRZESMYCKI "Miriam"
- literat, znawca twórczości Norwida

Ks. Stanisław Kamiński

STANISŁAW KAMIŃSKI
- ksiądz, profesor, dziekan Wydziału Filozoficznego KUL

Tadeusz Prejzner TADEUSZ PREJZNER
- kompozytor, pianista, aranżer, pedagog
Włodzimierz Nahorny

WŁODZIMIERZ NAHORNY
- muzyk jazzowy, kompozytor, pianista.
Honorowy Obywatel Miasta (od 2010 r.)

Andrzej Dzięga

ANDRZEJ DZIĘGA
- arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński. 
Honorowy Obywatel Miasta (od 2016 r.)

min chromik

JERZY CHROMIK
- dziennikarz i publicysta.
Honorowy Obywatel Miasta (od 2023 r.)

Założyciel miasta Grot z Ostrowa, pieczętował się herbem Rawicz, tj. Panna na niedźwiedziu. Rodzina Kątskich, w której władaniu dobra radzyńskie znajdowały się do 1741 roku posługiwała się herbem Brochwicz (Jeleń). Pilawa zaś była herbem Potockich. Na przywileju Jana III Sobieskiego znajdował się herb miasta - biały niedźwiedź stojący przy dębie na czerwonym tle. Herb Radzynia z albumu heraldycznego miast Królestwa Polskiego (1847 r.) - na złotym tle, biały niedźwiedź stoi na tylnych łapach.

Obecny herb został przyjęty uchwałą Miejskiej Rady Narodowej. Od tego czasu miasto ma w herbie białego niedźwiedzia kroczącego w lewo w czerwonym polu.
Ma on elementy herbu założyciela miasta (niedźwiedź) oraz kolory, jak w dokumentach miejskich z okresu rządów Jana III Sobieskiego.

Statut Miasta Radzyń Podlaski stanowi: "Herbem miasta jest wizerunek białego niedźwiedzia kroczącego w lewo, w czerwonym polu. Wzór herbu określa załącznik Nr 1 do Statutu."

herb wersja PNG [pobierz]

Herb wersja PNG do pobrania

 

 

  • UCHWAŁA Nr XXXVIII/244/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radzyń Podlaski [POBIERZ]

 

 

  • UCHWAŁA Nr XXXVIII/245/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [POBIERZ]

 

 

  • UCHWAŁA Nr XIV/90/2019 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [POBIERZ]

 

 

  • UCHWAŁA Nr XXXVIII/246/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Radzyń Podlaski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi [POBIERZ]

 

 

  • UCHWAŁA Nr XXXIV/210/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty [POBIERZ]

 

 

  • UCHWAŁA Nr XXXIV/211/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości [POBIERZ]

 

  • UCHWAŁA Nr XXXIV/212/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [POBIERZ]

 

  • UCHWAŁA Nr XIV/93/2019 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne [POBIERZ]

 

 

  • UCHWAŁA Nr XIV/94/2019 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne [POBIERZ]

 

 

Radzyń Podlaski - miasto powiatowe w województwie lubelskim leżące nad rzeką Białką (dopływem Tyśmienicy), zajmuje powierzchnię 19 km kw. Mieszka w nim ok. 16,5 tys. osób.
W Radzyniu Podlaskim krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 19 łącząca trzy duże ośrodki miejskie wschodniej Polski: Białystok, Lublin, Rzeszów, stanowiąca europejski korytarz transportowy prowadzący z krajów bałtyckich w kierunku Słowacji oraz droga krajowa nr 63 prowadząca do przejścia granicznego z Białorusią w Sławatyczach. Oddalone jest od stolicy województwa - Lublina o ok. 75 km.
Miasto Radzyń Podlaski jest siedzibą władz samorządowych miasta i powiatu radzyńskiego, wielu urzędów i instytucji obsługujących mieszkańców. to także znaczący ośrodkiem handlowo - usługowo - przemysłowym województwa lubelskiego. Największym zakładem produkcyjnym w mieście jest Spółdzielcza Mleczarnia "Spomlek” - znany w Polsce producent serów długodojrzewających. Inne znaczące przedsiębiorstwa to: Fabryka Narzędzi Chirurgicznych należąca do koncernu B. Braun, Górnicza Fabryka Narzędzi, Spółdzielnia Zakład Pracy Chronionej "Simena", zakłady produkcyjne przemysłu ciastkarskiego, zakład przetwórstwa owoców i warzyw, firmy transportowe.
Radzyń Podlaski jest miastem atrakcyjnym turystycznie, choć wciąż mało znanym i nieodkrytym. Jego ozdobę stanowi zespół pałacowo-parkowy z połowy XVIII wieku z bogatą dekoracją rzeźbiarską, najdoskonalszy w Polsce przykład tego typu budowli. Założenie pałacowo - parkowe w Radzyniu Podlaskim zostało ukształtowane ostatecznie w latach 1750 - 1759 dla gen. artylerii litewskiej, marszałka Trybunału Koronnego Eustachego Potockiego.

O Radzyniu

Promocji walorów turystycznych miasta i powiatu służyć ma powołana marka turystyczna: Radzyńska Kraina Serdeczności.

 

Radzyń Podlaski - miasto powiatowe w województwie lubelskim leżące nad rzeką Białką (dopływem Tyśmienicy), zajmuje powierzchnię 19 km kw. Mieszka w nim ok. 16,5 tys. osób.
W Radzyniu Podlaskim krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 19 łącząca trzy duże ośrodki miejskie wschodniej Polski: Białystok, Lublin, Rzeszów, stanowiąca europejski korytarz transportowy prowadzący z krajów bałtyckich w kierunku Słowacji oraz droga krajowa nr 63 prowadząca do przejścia granicznego z Białorusią w Sławatyczach. Oddalone jest od stolicy województwa - Lublina o ok. 75 km.
Miasto Radzyń Podlaski jest siedzibą władz samorządowych miasta i powiatu radzyńskiego, wielu urzędów i instytucji obsługujących mieszkańców. to także znaczący ośrodkiem handlowo - usługowo - przemysłowym województwa lubelskiego. Największym zakładem produkcyjnym w mieście jest Spółdzielcza Mleczarnia "Spomlek” - znany w Polsce producent serów długodojrzewających. Inne znaczące przedsiębiorstwa to: Fabryka Narzędzi Chirurgicznych należąca do koncernu B. Braun, Górnicza Fabryka Narzędzi, Spółdzielnia Zakład Pracy Chronionej "Simena", zakłady produkcyjne przemysłu ciastkarskiego, zakład przetwórstwa owoców i warzyw, firmy transportowe.
Radzyń Podlaski jest miastem atrakcyjnym turystycznie, choć wciąż mało znanym i nieodkrytym. Jego ozdobę stanowi zespół pałacowo-parkowy z połowy XVIII wieku z bogatą dekoracją rzeźbiarską, najdoskonalszy w Polsce przykład tego typu budowli. Założenie pałacowo - parkowe w Radzyniu Podlaskim zostało ukształtowane ostatecznie w latach 1750 - 1759 dla gen. artylerii litewskiej, marszałka Trybunału Koronnego Eustachego Potockiego.

Miastem Partnerskim Radzynia Podlaskiego jest Egyek, miasto położone na Węgrzech.

Egyek leży we wschodniej części Węgier w regionie Hajdu - Bihar, niedaleko granicy z Rumunią. Miasto liczy około 5 000 mieszkańców.

Strona internetowa: www.egyek.hu

Herb Miasta Egyek 

Mieszkańcy i władze tego miasta bardzo dużą wagę przywiązują do pielęgnowania i kultywowania tradycji, szczególnie tradycji kulinarnych oraz tradycyjnej hodowli rodzimych ras koni, bydła, bawołów, owiec i świni „mangalica”.

Współpraca Miast Partnerskich Radzyń Podlaski i Egyek odbywa sie na mocy Umowy Partnerskiej zawartej 13 września 2001 r., oraz Porozumienia o Współpracy Partnerskiej  zwartego 4 stycznia 2008 r.

Partnerstwo obu miejscowości przyczyniać się będzie do wzajemnego poznania, zrozumienia i nowego kształtowania stosunków między obydwoma Narodami i Państwami. Poprzez aktywną współpracę i pielęgnowanie kontaktów obie gminy wniosą swój wkład w integrowanie się ludności w Zjednoczonej Europie.

Miasta Radzyń Podlaski i Egyek będą kształtować współpracę partnerską szczególnie w następujących dziedzinach:

- Współpracy samorządów lokalnych.

- Ścisłego współdziałania w dziedzinie edukacji, kultury, sportu i turystyki. Wymiana młodzieży polskiej i węgierskiej oraz nauczycieli z terenu obu miast partnerskich. Realizacja wspólnych projektów w zakresie promowania postaw obywatelskich młodzieży, tożsamości narodowej i wspólnego dziedzictwa europejskiego oraz rozwijania potencjału społeczeństwa obywatelskiego.

- Wspierania współpracy między miejscowymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, towarzystwami, stowarzyszeniami, w tym ośrodków kultury, straży pożarnych, klubów seniora, klubów sportowych.

- Wymiana doświadczeń i współpraca w dziedzinie lokalnej przedsiębiorczości, w tym integracja środowisk biznesu.

Umowa Partnerska

   Świątynia Rzymsko-Katolicka w Egyek

Świątynia Rzymsko-Katolicka w Egyek

   Panorama Miasta Egyek

 Panorama Miasta Egyek

 Coroczny pokaz koni w Egyek

  Coroczny pokaz koni w Egyek