Urząd

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Jana Pawła II 25
21-300 Radzyń Podlaski


Telefon: (083) 352 71 41
Fax: (083) 352 71 41


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.sp1radzyn.eu

  Szkoła Podstawowa Nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samodzielne stanowisko ds. Edukacji, Kultury i Sportu

tel. (083) 351-24-89; pok. 106

 

Obrona cywilna i p.poż

tel. (083) 351-24-80; pok. 74 (III piętro).


Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obrony cywilnej i ppoż. należy:

1. Prowadzenie spraw obrony cywilnej miasta
2. Prowadzenie prac planistycznych z zakresu obrony cywilnej
3. Organizowanie formacji obrony cywilnej w mieście oraz nadzór nad organizacją formacji obrony cywilnej w zakładach pracy
4. Szkolenie miejskich formacji obrony cywilnej
5. Współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Białej Podlaskiej - świadczenia osobiste i rzeczowe na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz Policji i Straży Pożarnej
6. Koordynowanie działalności Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA)
7. Prowadzenie miejskiego magazynu obrony cywilnej oraz nadzór nad magazynami zakładowymi (prace konserwacyjne oraz prowadzenie księgi inwentarzowej sprzętu obrony cywilnej w mieście)
8. Prowadzenie spraw ppoż. Urzędu Miasta oraz nadzór nad tymi sprawami w jednostkach podległych Burmistrzowi (czynności kontrolno - doradcze)
9. Współpraca z KP PSP w sprawach ochrony ppoż. jak też profilaktyki pożarowej w szkołach z terenu miasta (organizacja pogadanek z dziećmi i propagowanie bezpieczeństwa pożarowego)

 

Sprawy wojskowe

tel. (083) 351-24-80; pok. 74 (III piętro).
Do zadań samodzielnego stanowiska ds. wojskowych należy:

1. Prowadzenie spraw wojskowych
2. Prowadzenie i nadzór nad kancelarią tajną
3. Prowadzenie prac planistycznych z zakresu obronności
4. Przeprowadzanie poboru na terenie miasta
5. Przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych
6. Realizacja zadań związanych z Akcją Kurierską
7. Współpraca z WKU Biała Podlaska w sprawie ustaleń miejsca pobytu poborowych i przedpoborowych
8. Nadzór i organizacja szkoleń bhp pracowników
9. Opracowywanie dokumentacji powypadkowej
10. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz  koordynacja tych spraw w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2

ul. Sitkowskiego 3
21-300 Radzyń Podlaski


Telefon: (083) 352 71 31
Fax: (083) 352 84 64


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: radzsp2.pl

 
 Szkoła Podstawowa Nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 - Filia

ul. Chmielowskiego 5
21-300 Radzyń Podlaski

Telefon: (083) 352 04 31
Fax: (083) 352 84 64

  Szkoła Podstawowa Nr 2 - Filia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski


Telefon: 083 413 17 64
Faks: 083 413 17 55

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.mopsradzyn.naszops.pl

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naczelnik Wydziału: Małgorzata Kowalczyk 

 

Zakres prowadzonych spraw:

 

1.    Prowadzenie spraw związanych z działalnością publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radzyń Podlaski, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, w tym:
1)    zakładania, prowadzenia oraz utrzymania przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów;
2)    proponowania granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów;
3)    likwidacją i przekształcaniem szkół bądź innych placówek oświatowych.
2.    Nadzór nad przestrzeganiem w placówkach oświatowych zapisów ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela w zakresie należącym do organu prowadzącego.
3.    Prowadzenie spraw z zakresu prawidłowego funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym:
1)    nadzór nad przygotowywaniem arkuszy organizacyjnych i ich aneksów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów;
2)    ustalanie i rozliczanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych;
3)    prowadzenie analizy danych.
4.    Współdziałanie przy podziale subwencji oświatowej.
5.    Koordynacja ruchu kadrowego nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych
na terenie miasta.
6.    Prowadzenie spraw dotyczących organizacji wczesnego wspomagania z zakresu wychowania przedszkolnego, nauczania indywidualnego oraz zajęć rewalidacyjnych
w szkołach podstawowych i gimnazjach.
7.    Przygotowywanie propozycji w zakresie rozwoju i kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów pod kątem zapewnienia dzieciom realizacji obowiązku przedszkolnego oraz wnioskowanie o wprowadzanie zmian w tym zakresie.
8.    Przygotowywanie propozycji rozwiązań na zalecenia powizytacyjne szkół i placówek oświatowych.
9.    Prowadzenie spraw wypoczynku letniego i zimowego i współpraca w tym zakresie
z kuratorium oświaty.
10.     Prowadzenie całości dokumentacji związanej z przygotowaniem i ogłaszaniem konkursów na dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i dyrektorów jednostek kultury.
11.     Prowadzenie pełnej dokumentacji spraw dotyczących dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych, w tym:
1)    planowanie środków finansowych na dowóz dzieci;
2)    przygotowanie umów na dowóz dzieci;
3)    przygotowywanie dokumentów do wypłaty środków finansowych rodzicom
i opiekunom dzieci;
4) rozliczanie dowozu dzieci.
12.    Kontrola realizacji obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży z terenu miasta.
13.    Przygotowywanie propozycji określenia zasad udzielania obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz ustalenia pensum dla pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty zajęciowego, bibliotekarza, wychowawcy świetlicy
i nauczyciela wspomagającego.
14.    Monitorowanie i składanie sprawozdań dotyczących realizacji programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania" i współpraca w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
15.    Przygotowywanie dla Urzędu Marszałkowskiego informacji dotyczących istniejących, budowanych i remontowanych oświatowych obiektów sportowych na terenie miasta.
16.    Przekazywanie drogą elektroniczną do MEN i Kuratorium Oświaty danych dotyczących placówek oświatowych.
17.    Prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników:
1)    planowanie środków finansowych na wypłaty;
2)    wydawanie decyzji administracyjnych;
3)    sporządzanie sprawozdań.
18.    Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów placówek oświatowych i placówek kultury prowadzonych przez Miasto Radzyń Podlaski, w szczególności:
1)    wykonywanie czynności związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem dyrektorów;
2)    prowadzenie spraw związanych z wynagradzaniem dyrektorów;
3)    przygotowywanie wniosków o nagrody specjalne i odznaczenia.
19.    Przygotowywanie projektów regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli.
20.    Współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie opiniowania projektów uchwał
i regulaminów.
21.    Dokonywanie, w porozumieniu z kuratorium oświaty, oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych.
22.    Prowadzenie spraw związanych z funduszem zdrowotnym nauczycieli.
23.    Prowadzenie spraw związanych z urlopami dyrektorów placówek oświatowych.
24.    Prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych dyrektorów placówek oświatowych.
25.    Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących nadania nauczycielom zatrudnionym
w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach stopnia awansu zawodowego
i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie.
26.    Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie :
1)    osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego;
2)    realizacji zadań oświatowych;
3)    egzaminów zewnętrznych za rok szkolny i przedstawianie ich Burmistrzowi.
27.    Sporządzanie dla MEN sprawozdań wynikających z Systemu Informacji Oświatowej.
28.    Przygotowywanie analiz i opracowań z zakresu organizacji i funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
29.    Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych działających na terenie miasta.
30.    Przygotowywanie projektów uchwał o udzielenie dotacji dla palcówek niepublicznych.
31.    Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla placówek niepublicznych.
32.    Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów:
1) sporządzanie planu doskonalenia zawodowego w oparciu o wnioski dyrektorów,
2) ewidencjonowanie sprawozdań z wykorzystania funduszu na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
33.    Prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną o charakterze socjalnym,
stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów uprawnionych do świadczeń
i zamieszkałych na terenie miasta:
1)    przygotowywanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego;
2)    prowadzenie ewidencji wniosków;
3)    współpraca z dyrektorami i pedagogami szkół;
4)    weryfikacja wniosków, na podstawie których przyznawana jest pomoc socjalna;
5)    określanie wartości stypendium i zasiłku szkolnego w oparciu o regulamin;
6)    wydawanie decyzji administracyjnych;
7)    sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego z zadań o charakterze socjalnym.
34.    Realizacja rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna" i współpraca
w tym zakresie ze szkołami:
1)    rozliczanie programu;
2)    sporządzanie sprawozdania z realizacji programu.
35.    Nadzorowanie realizacji zadań w zakresie kultury.
36.    Prowadzenie rejestru instytucji kultury.
37.    Upowszechnianie kultury we współpracy z Radzyńskim Ośrodkiem Kultury.
38.    Przygotowywanie wniosków o przyznanie stypendiów sportowych.
39.    Współdziałania z działającymi na terenie miasta podmiotami w zakresie upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.
40.    Prowadzenie spraw w zakresie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz planowanie środków budżetowych na ten cel:
1)    opracowywanie harmonogramów wydatków związanych z działalnością podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku ubiegających się o dotację;
2)    ogłaszanie konkursu na realizację zadań;
3)    informowanie o wynikach konkursu;
4)    przygotowywanie umów z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursu;
5)    przyjmowanie sprawozdań z wykonywania zadań publicznych;
6)    nadzór i kontrola nad wydatkowaniem przekazanych dotacji.
41.    Opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających
z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców.
42.    Prowadzenie spraw związanych z dotacją celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe i edukacyjne:
1)    przygotowanie wniosków o dotacje;
2)    rozliczanie dotacji.
43.    Wyszukiwanie i wskazywanie finansowych i organizacyjno-prawnych możliwości zapewnienia środków dla realizacji tzw. projektów „miękkich”.
44.    Przedstawianie koncepcji źródeł i możliwości pozyskiwania środków oraz przekazywanie informacji w tym zakresie do innych komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie tzw. projektów „miękkich”.
45.    Podejmowanie i realizacja działań na rzecz promocji Miasta w zakresie ustalonym przez Burmistrza Miasta i Radę Miasta.
46.    Współredagowanie serwisu internetowego Miasta, www.radzyn-podl.pl, zwłaszcza
w zakresie prowadzenia kalendarza imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych, turystycznych, zamieszczania ogłoszeń, informacji oraz plakatów.
47.    Wykonywanie czynności administratora systemu informacji SISMS, w zakresie redagowania i wysyłania informacji za pomocą komunikatów sms i i-cloud, na podstawie zawartych stosownych umów z dostawcą usługi, w tym nadzór nad prawidłową realizacją warunków umowy i płatności opłat abonamentowych.
48.    Udział w zespołowych pracach nad przygotowaniem i organizacją obchodów uroczystości państwowych i lokalnych.
49.    Realizacja zadań wynikających z umów o współpracy z miastami partnerskimi.
50.    Prowadzenie kalendarza rezerwacji i wykorzystania sali konferencyjnej;
51.    Przygotowanie organizacyjne i techniczne sali konferencyjnej na spotkania organizowane przez Burmistrza Miasta, szkolenia, wykłady, narady, zebrania, a także posiedzenia Rady Miasta i komisji oraz współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.
52.    Wyrażanie zgody na używanie symboli Miasta przez podmioty zewnętrzne oraz  spraw
i wniosków o objęcie Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta wydarzeń kulturalnych, sportowych, turystycznych.
53.    Pracą Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu kieruje Naczelnik Wydziału.