Urząd

plakat aplikacjaNasza aplikacja to audioprzewodnik na telefon, który umożliwia zwiedzanie miasta przy wykorzystaniu własnego smartfona i słuchawek. Co ważne, aplikacja jest bezpłatna.

Proponowana audiowycieczka to zarówno spacer przez historię, jak i spotkanie z niezwykłymi zabytkami Radzynia. Rozpoczynamy ją się na dziedzińcu XVIII-wiecznego Pałacu Potockich, który powszechnie uznawany jest za europejską perłę architektury rokokowej. Następnie udajemy się w kierunku oranżerii, spacerując parkowymi alejami w cieniu pomnikowych drzew. Po opuszczeniu zespołu pałacowo-parkowego wkraczamy do miasta. Idziemy w kierunku pl. Wolności, gdzie zatrzymujemy się przed pomnikiem Karola Lipińskiego, jednego z najwybitniejszych skrzypków w XIX-wiecznej Europie, a także przystajemy na Skwerze Podróżników. Nasze zwiedzanie kontynuujemy spokojnymi uliczkami miasta, poznając jego prawie 700-letnie dzieje. W opowieści przewodnika przewijają się znane z historii Polski wydarzenia i nazwiska. Wspólne zwiedzanie kończy się przed kolejnym bardzo cennym zabytkiem Radzynia – kościołem Świętej Trójcy.

Aby pobrać i zainstalować aplikację na swoim smartfonie należy wejść w Google Play (urządzenie z Androidem) lub App Store (urządzenie z iOS) i odszukać ją pod nazwą „Spacerem po Radzyniu Podlaskim”. Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji na ekranie pojawi się zapytanie, czy zezwolić na dostęp do informacji o lokalizacji urządzenia (GPS). Wybierając „zezwól” aplikacja automatycznie wykryje położenie użytkownika i poinformuje jak rozpocząć zwiedzanie. Wybierając opcję „odmów” możemy mieć utrudnione korzystanie z aplikacji, a przełączanie nagrań pomiędzy poszczególnymi atrakcjami turystycznymi Radzynia będzie musiało odbywać się ręcznie.

Decydując się na zwiedzanie Radzynia z użyciem aplikacji warto mieć dobrze naładowany telefon. Pełne przejście proponowanej trasy zajmie nam blisko godzinę i pobierze około 15-20% baterii. Ponadto warto „uzbroić się” w słuchawki dla lepszego odbioru prezentowanych treści.

Aplikację wykonała firma AUDIOTOUR, natomiast jej opracowania podjęli się: Karol Niewęgłowski i Robert Mazurek. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Urząd Miasta i Radzyński Ośrodek Kultury w ramach 550-lecia Radzynia Podlaskiego.

punk informacji turystycznej

 

Radzński Ośrodek Kultury
ul. Jana Pawła II 4,
21-300 Radzyń Podlaski
tel. (83) 352-73-14 (sekretariat) 
606-234-320 (dyrektor) 
www.rok-radzyn.pl

 Oddaj głos na wybrany projekt w budżecie obywatelskim na 2018 r.

Głosowanie odbędzie się w dniach 2 – 6 października 2017 r.

w godz. 9.00 – 16.30 w punkcie głosowania:

sali konferencyjnej urzędu miasta, ul. Warszawska 32.

Projekty:
1. Budowa ulicy Podlaskiej na odcinku od cmentarza parafialnego do posesji nr 5.
Projekt dotyczy budowy ulicy Podlaskiej wraz z chodnikiem na odcinku ok. 80 metrów od zakrętu przy cmentarzu parafialnym do posesji nr 5, a więc brakującej części nowo wybudowanej ulicy. Zostanie wykonany chodnik oraz jezdnia asfaltowa. Wartość szacunkowa: 100 000 zł.
2. „Zalew OdNowa” – zagospodarowanie przestrzeni nad zalewem radzyńskim na miejsce spotkań i rekreacji.
Projekt dotyczy wybudowania nad zalewem radzyńskim obok ścieżki rowerowej miejsca rekreacji i spotkań dla mieszkańców: uporządkowanie i wyrównanie terenu, zbudowanie wiaty ogniskowej na 25 osób na planie wieloboku foremnego, z miejscem na ognisko, podłożem z kostki brukowej krytej strzechą lub wiórem drewnianym; ustawienie 3 lub 4 ławostołów na planie okręgu; ustawienie 5 ławek i min. 5 koszy na śmieci; ustawienie 2 stojaków na rowery. Wartość szacunkowa: 99 900 zł.

W razie pytań dotyczących projektów proszę o kontakt: tel. 83 251 24 62 bądź osobiście   w sekretariacie urzędu miasta.
Serdecznie zapraszamy!!!

pdf

Protokół głosowania sporządzony w dniu 09 października 2017 r.

 

pdf

Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 8 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia budżetu obywatelskiego Miasta Radzyń Podlaski na 2018 r.

 

pdf

Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wdrożenia budżetu obywatelskiego Miasta Radzyń Podlaski na 2018 r.

 

doc

 Formularz zgłoszeniowy

 

doc

Lista osób

 

jpg

PLAKAT INFORMACYJNY

 

 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim  

osoba odpowiedzialna
Tomasz Borowicz
pok 18 (parter)
tel: 83 351 24 93
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z art.41 ust.41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim powołani zostali Zarządzeniem Nr 2/15 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim  (z późn. zm. ) w składzie:

Bogdan Fijałek - przewodniczący Komisji
Jerzy Grzesik – zsatępca przewodniczącego
Arkadiusz Luniak -  członek Komisji
Janusz Mazurek -  członek Komisji
Robert Mazurek - członek Komisji
Danuta Wojtyczka - członek Komisji
Katarzyna Wołosowicz - Obroślak - członek Komisji

 

Zadania Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności inicjuje działania w zakresie związanym z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz narkomanii w szczególności:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków i innych uzależnień;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych;
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131    i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Realizacja zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Radzyń Podlaski jest realizowany przez Pełnomocnika ds. realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Formy wsparcia dla osób doświadczających uzależnienia, współuzależnienia i przemocy w rodzinie dostępne w Radzyniu Podlaskim


1. Punkt informacyjno – konsultacyjny
d/s. przeciwdziałania alkoholizmowi przemocy w rodzinie

Punkt informacyjno - konsultacyjny d/s. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie mieści się w „Domu Parafialnym” przy Kościele Parafialnym p. w. Trójcy Świętej, ul. Ostrowiecka 1 (wejście od kościoła).
Czynny jest we wtorki od godz. 17.00 do 19.00.
Dyżurują w nim członkowie Miejskiej Komisji d/s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim.
Można w nim skorzystać z porady, wsparcia i uzyskać pomoc w napisaniu wniosków lub innych pism związanych z rozwiązywanymi przez punkt problemami.

2. Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU SP ZOZ w RADZYNIU PODLASKIM ul. WISZNICKA 111.
Poradnia mieści się w tzw. pawilonie psychiatryczne - odwykowym (wejście od strony wschodniej).
Do poradni mogą zgłaszać się osoby doświadczające problemów w związku z piciem alkoholu a także członkowie ich rodzin.
Kontakt z poradnią: (83) 413 23 79.

ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ w RADZYNIU PODLASKIM ul. WISZNICKA 111
Oddział prowadzi podstawową terapię uzależnienia od alkoholu (6 tygodni).
Leczenie w oddziale jest planowane, tzn. termin wyznaczany jest po rozmowie kwalifikacyjnej.
Kontakt z oddziałem: (83) 413 23 55 lub 56 lub 57
Po ukończeniu leczenia w oddziale, pacjenci mogą korzystać z sesji zapobiegania nawrotom, które odbywają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca od godz. 10-tej na terenie oddziału.
Przewidziany jest udział w zajęciach także tych osób, które ukończyły podstawową terapię w innych oddziałach.
Kontakt z oddziałem: (83) 413 23 55.

ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY SP ZOZ w RADZYNIU PODLASKIM ul. WISZNICKA 111
Oddział prowadzi detoksykację alkoholową.
Należy uprzednio skontaktować się z ordynatorem oddziału lub lek. dyżurnym celem uzgodnienia spraw związanych z przyjęciem.
Kontakt z oddziałem: (83) 413 23 71 lub 58 lub 60 lub 63

3. Grupa dla osób współuzależnionych
i ofiar przemocy w rodzinie

Grupa dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie prowadzona przez Stowarzyszenie „Nadzieja” i dofinansowywana przez samorząd.
Spotyka się w „Domu Parafialnym” przy Kościele Parafialnym p. w. Trójcy Świętej, ul. Ostrowiecka 1 (wejście od kościoła).
Spotkania odbywają się we wtorki od godz. 17.00 do 19.00.
Część zajęć ma formę grupy psychoedukacyjnej. Zajęcia takie prowadzi psycholog lub specjalista psychoterapii uzależnień.
Część spotkań ma formę grupy samopomocowej. Wówczas osoby przychodzące na grupę dzielą się swoim doświadczeniem i udzielają sobie wsparcia.

4. Grupy Anonimowych Alkoholików

Grupa Anonimowych Alkoholików REZONANS
Istnieje od 1990 roku.
Spotyka się w Pałacu Potockich,
ul. Jana Pawła II (wejście od suchego stawu).
Mityngi odbywają się we wtorki od godz. 19.00.

Grupa Anonimowych Alkoholików ORION
Istnieje od 2000 roku.
Spotyka się  przy Kościele Parafialnym p. w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy,
ul. Wyszyńskiego 6.
Mityngi odbywają się ww czwartki od godz. 18.30.

Grupa Anonimowych Alkoholików PODAJ DŁOŃ
Istnieje od 2013 roku.
Spotyka się  przy Kościele Parafialnym p. w. Trójcy Świętej,
ul. Ostrowiecka 1 (wejście od kościoła).
Mityngi odbywają się w niedziele od godz. 18.00.

5. Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Stop" w Radzyniu Podlaskim
Adres siedziby: Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski.
Tel.: 502 347 953.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona: www.wolaosowińska.com.pl
Otwarty codziennie od godz. 18.00
Rok powstania: 1988.
Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000046680.
Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 030183247.
Urząd Skarbowy - nr NIP: 538-14-54-544.
Obszary działań:
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
Ochrona zdrowia
- Ochrona i promocja zdrowia
-.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Stowarzyszenie Osób Współuzależnionych i Doświadczających Przemocy w Rodzinie "Nadzieja" w Radzyniu Podlaskim
Adres siedziby: ul. Jana Pawła II 15, 21-300 Radzyń Podlaski.
Rok powstania: 2010.
Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000372439.
Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 060719492.
Urząd Skarbowy - nr NIP: 538-18-44-191.
Obszary działań:
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
Ochrona zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

           Mityngi Anonimowych Alkoholików w Radzyniu Podlaskim

Grupa

Kiedy się spotyka?

Gdzie się spotyka?

Grupa AA

Rezonans

Wtorek

godz. 19.00

ul. Jana Pawła II 4 Pałac Potockich (wejście od "suchego stawu")

Grupa AA

Orion

Czwartek

godz. 18.30

ul. Wyszyńskiego 6 - Sala z tyłu kościoła (Wszystkie mityngi otwarte)

Grupa AA

Podaj dłoń

Niedziela

godz. 18.00

ul. Ostrowiecka 1 – Sala w „starej plebanii” (wejście od kościoła)


    Wniosek o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego (można wypełnić wniosek kożystając z formularza, lub też opisać „swoimi słowami” na kartce).

Wniosek do pobrania

Wniosek do pobrania

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski prowadzony jest w formie papierowej. Przeglądanie rejestru jest możliwe w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, pokój nr 118 (I piętro), tel. 83 351 24 62.

Podstawa prawna:
1) art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
2) § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.