InfoBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2, 1, ust. 5a, 5aa i 5ab ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 t. j.), art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 t. j.) przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych i aktywnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Zgodnie z wymaganiami określonymi we wskazanej ustawie, która stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta (przedsiębiorcy), są zobligowani udokumentować w formie umowy korzystanie z usług wykonywanych przez firmę odbierającą odpady przez okazywanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Istotne jest to, aby taka umowa była „aktywna”, tj. na jej podstawie rzeczywiście były świadczone stosowne usługi, czego potwierdzeniem powinny być dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów, a nie opłacanie jedynie stałej opłaty "za gotowość" do odbioru odpadów. W razie braku wykonania obowiązku wynikającego z powyższych przepisów, Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski wyda decyzję określającą wysokość opłaty. Ponadto przedsiębiorca podlegać będzie karze grzywny.