29 listopada 2019 r. Rada Miasta Radzyń Podlaski podjęła szereg uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Podjęcie uchwał miało zadanie przede wszystkim dostosowanie przepisów prawa miejscowego do znowelizowanej 6 września b.r. ustawy z dnia z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 t. j.). Sprawdź najważniejsze zmiany.

Najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2020 r.:

1. Obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez wszystkich mieszkańców;

2. Opłata wyniesie 20 zł od mieszkańca;

2. Brak odbioru odpadów niesegregowanych (ostatnie odbiory niesegregowanych w grudniu 2019 r. wg. harmonogramu dla danej ulicy);

3. Opłata podwyższona za niewykonanie obowiązku segregacji wyniesie 80 zł od mieszkańca + kara grzywny;

4. Miejski system gospodarki odpadami komunalnymi obejmie wyłącznie domy jednorodzinne i bloki;

5. Przedsiębiorcy działający na terenie Radzynia muszą zawrzeć umowę cywilno - prawną z podmiotem odbierającym odpady komunalne;

6. Nieruchomości mieszane (dom + firma) muszą rozdzielić działalność: złożyć nową deklarację z nieruchomości zamieszkałej do tut. Urzędu oraz zawrzeć umowę cywilno - prawną na odbiór odpadów z firmy.