bio

Miasto Radzyń Podlaski przypomina, że obowiązuje limit odbieranych odpadów biodegradowalnych z domów jednorodzinnych oraz oddawanych odpadów budowlanych w PSZOK-u .

Limit oddawanych odpadów obowiązuje na podstawie uchwały Rady Miasta Radzyń Podlaski Nr XLI/261/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odpady BIO: § 2 ust. 1 pkt 4¹) brzmi: "odpady biodegradowalne powstające na terenie nieruchomości jednorodzinnej – w liczbie do 6 worków o pojemności po 120 l miesięcznie".

§ 2 ust. 2 brzmi: "W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest uprawniony do samodzielnego dostarczania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radzyń Podlaski z zastrzeżeniem:

pkt 1) "odpadów biodegradowalnych – w ilości do 6 worków o pojemności po 120 l miesięcznie z danej nieruchomości z tym, że ograniczenie nie dotyczy dostarczania ściętych drzew i gałęzi"

Odpady BUDOWLANE: § 2 ust. 1 pkt 2) brzmi: "odpadów budowlanych – w ilości 0,5 m³ miesięcznie z danej nieruchomości"

Prosimy o stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa miejscowego. W przypadku wystawienia lub oddania większej ilości w/w odpadów, nie będą odebrane przez pracowników firmy odbierającej odpady.