W związku z wejściem w życie z dniem 18 kwietnia 2015 r. nowelizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informujemy mieszkańców Miasta Radzyń Podlaski, że wszystkie zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przekazane do Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim w celu ściągnięcia należnej opłaty.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski zachęca wszystkich mieszkańców do niezwłocznego uregulowania zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych w kasie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski lub na indywidualne rachunki bankowe, wskazane w harmonogramie opłat.