Wśród 26 inwestycji prowadzonych przez Miasto w 2016 roku jest budowa sal gimnastycznych dla Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2, adaptacja biurowca przy ul. Budowlanych na mieszkania socjalne oraz program "Słoneczna Alternatywa dla Radzynia Podlaskiego", czyli montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców miasta.

Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi

Od początku roku trwają prace związane z budową nowych mieszkań socjalnych. 16 lutego br. zawarto umowę z firmą „2d 3d studio” Spółka z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej na opracowanie dokumentacji w zakresie przebudowy budynku biurowego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi, z wynagrodzeniem 42 500,00 zł (po uwzględnieniu postanowień aneksu do umowy z dnia 21 kwietnia 2016 r.) i z terminem realizacji do 31 sierpnia 2016 r.

Po opracowaniu przez wykonawcę projektu budowlanego w dniu 12 sierpnia złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Kontynuowane są prace projektowe. Na realizację przedsięwzięcia planowano środki finansowe w kwocie 455 000,00 zł – wykonanie – 952,50 zł.

Sale gimnastyczne dla Szkoły Podstawowej nr 1 i filii Szkoły Podstawowej nr 2

Przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Jana Pawła II 25 i sali gimnastycznej w Filii Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim” ogłoszono 22 czerwca 2016 r. Najkorzystniejsze oferty zostały złożone przez BIURO PROJEKTOWE „arch-dom” Spółka jawna z siedzibą w Białej Podlaskiej. W zakresie sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 cena ofertowa to 69 495,00 zł (termin wykonania do 1 listopada 2016 r.), a w zakresie sali gimnastycznej dla filii Szkoły Podstawowej nr 2 - cena ofertowa 58 425,00 zł, termin wykonania do dnia 1 listopada 2016 r.

Umowy na wykonanie zamówienia publicznego podpisano 20 lipca 2016 r. Aktualnie trwają prace projektowe.W budżecie miasta planowano na 2016 r. na salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 1 kwotę 130 000,00 zł, na salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 2 kwotę 70 000,00 zł.

Słoneczna Alternatywa dla Radzynia Podlaskiego

W ramach inwestycji miejskich na nieruchomościach mieszkańców Radzynia zamontowanych zostanie 381 instalacji solarnych i 78 instalacji fotowoltaicznych. Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu „SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 14 czerwca 2016 r.

Wartość projektu określono na kwotę 5 799 226,27 zł. Wysokość wnioskowanego dofinansowania w ramach RPO WL wynosi 4 230 599,69 zł.

Wniosek jest sprawdzany pod względem formalnym – przewidywane zakończenie oceny formalnej do 7 wrzesień 2016 r.

Przed złożeniem wniosku aplikacyjnego została opracowana dokumentacja – wykonawcą jej była firma „ADMAT-EKO Martyna Piecuch” z siedzibą w Olsztynie. Z tego tytułu wykonawca otrzymał wynagrodzenie – 25 520,04 zł.

Zakończenie rzeczowe realizacji projektu przewidziano do 1 października 2018 r. Z planowanych w budżecie miasta środków finansowych w kwocie 60 000,00 zł wydatkowano dotychczas 41 510,04 zł.