Cztery inwestycje prowadzone przez Miasto w 2016 r. dotyczą Pałacu Potockich. Jak informuje Jan Gryczon – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego - chodzi o konserwację rzeźb Redlera, rewaloryzację parku miejskiego, rewaloryzację Pałacu Potockich oraz monitoring zabytku.

Konserwacja kamiennych kompozycji rzeźbiarskich

W tym roku prowadzona jest konserwacja kamiennych kompozycji wieży bramnej wschodniej i skrzydła wschodniego oraz zwieńczenia galerii skrzydła zachodniego i alkierza zachodniego.

Pierwsze zadanie realizowane przez firmę BASE&DIRECT A.W. WASZKIEWICZ Sp. J. z siedzibą w Warszawie ma wartość 113 775,12 zł (w tym dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 68 273,86 zł), drugie z nich wykonuje firma Okoń Leonarda Studio Artystyczno-Konserwatorskie z siedzibą w Bydgoszczy, ma wartość 42 822,67 zł (w tym dotacja Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 24 344,00 zł).

Obydwa zadania powinny być wykonane do dnia 14 października 2016 r.

Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole pałacowo parkowym

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu „Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 złożono 29 stycznia br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Projekt zasadniczo obejmuje odtworzenie reprezentacyjnego salonu ogrodowego typu włoskiego na osi pałacu o powierzchni ok. 1,8 ha, z wykonaniem alei parkowych, oświetlenia, małej architektury, monitoringu i likwidacją infrastruktury kolidującej. Wartość projektu ustalono na kwotę 1 180 699,99 zł, wnioskowane dofinansowanie to 1 003 594,99 zł.

Aktualnie jest opracowywana dokumentacja projektowa przedsięwzięcia objętego projektem. Dokumentację opracowuje Pracownia Projektowania Przestrzennego z siedzibą w Piasecznie na podstawie umowy zawartej w dniu 23 czerwca 2016 r. Termin wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę ustalono do dnia 10 października 2016 r. Wynagrodzenie wykonawcy to kwota 57 800,00 zł. Zakończenie realizacji projektu przewidziano na 31 grudnia 2018 r. Planowane do wydatkowania w 2016 r. środki finansowe to kwota 65 000,00 zł – dotychczas wydatkowano 7 190,00 zł.

Rewaloryzacja pałacu w zespole pałacowo - parkowym w Radzyniu Podlaskim

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu „Rewaloryzacja pałacu w zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 18 lipca 2016 r. Projekt obejmuje roboty budowlane, renowacyjne, restauratorskie, konserwatorskie korpusu głównego (elewacja południowa), dwóch alkierzy, skrzydła zachodniego i wieży bramnej skrzydła wschodniego. Wartość projektu ustalono na kwotę 4 227 723,37 zł. Wnioskowane dofinansowanie – 3 498 011,08 zł. Wniosek jest sprawdzany pod względem formalnym. W zakresie realizacji przedsięwzięcia Miasto posiada opracowaną w latach ubiegłych dokumentację projektową.

Zakończenie rzeczowe realizacji projektu przewidziano na 30 września 2019 r. W budżecie miasta na 2016 r. planowano środki finansowe w kwocie 80 000,00 zł. Dotychczas zrealizowano wydatki w kwocie 17 300,00 zł.

Monitoring pałacu w Radzyniu Podlaskim

Do 9 września ma być ukończony monitoring obiektu. Zadanie wykonuje firma SECUREX TV Mariusz Nagórski z siedzibą w Warszawie, z wynagrodzenie wykonawcy 24 900,00 zł. W ramach zadania zamontowane zostaną 3 kamery: pole obserwacji jednej obejmować będzie  dziedziniec pałacowy, drugiej – wschodnie otoczenie pałacu i trzeciej – północne otoczenie pałacu.

Planowane w budżecie miasta środki finansowe – 25 000,00 zł.