sesja sierpienO inwestycjach prowadzonych przez Miasto w2016 roku mówił na sierpniowej sesji Rady Miasta Naczelnik Wydziału Inwestycji i i Planowania Przestrzennego Jan Gryczon. Ich lista jest bardzo długa, obejmuje 27 pozycji, które zostały zrealizowane, bądź ich realizacja w tym roku została rozpoczęta. Wśród nich jest wiele inwestycji m.in. w ciągi komunikacyjne, kanalizację, monitoring miejski, Pałac Potockich, instalacje solarne i fotowoltaiczne, budowę mieszkań socjalnych i sale gimnastyczne.

Ciągi komunikacyjne

Jak informował na sesji Jan Gryczon, do końca sierpnia odebranych zostało ponad 755 m2 chodników, za blisko 119 tys. zł, zbudowanych na ulicach: Powstania Styczniowego (211,0 m2 za 28 578,50 zł), ul. Baczyńskiego ( 114,3 m2 chodnika za 19 998,80 zł), ul. Matejki (102,73 m2 za 14 387,30 zł), ul. Truskawkowej ( 212,0 m2 za 29 997,72 zł), ul. Wybickiego (115,0 m2 za 25 801,51 zł).

W dwóch miejscach zaplanowano utwardzenie powierzchni gruntu. Nową nawierzchnię zyskało dojście do Gimnazjum nr 2 od ul. Sitkowskiego (wykonawca PUK za 17 486,58 zł – planowane 17 500 zł), o co postulowali rodzice uczniów, oraz działka przy ul. Warszawskiej, za blokiem przy Ostrowieckiej 5 ( wykonawca: PUK, 30 tys. zł). Wybudowana została zatoka postojowa na ul. Wyszyńskiego – w pobliżu Sanktuarium MBNP. Zadanie wykonał PUK za 33 289,62 zł.

 

W trakcie realizacji jest przebudowa ul. Płudzińskiej. Plan całego przedsięwzięcia to kwota 335 tys. zł. Na wykonanie robót 26 lipca zawarto porozumienie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim. - W tym roku przeprowadzone zostaną także prace na fragmencie ul. Nadwitnie - zapowiada burmistrz Jerzy Rębek.

Na sesji 29 sierpnia radni Rady Miasta podjęli uchwałę o pomocy Powiatowi Radzyńskiemu przy realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L – ul. Sitkowskiego, ul. Błogosławionych Męczenników Podlaskich, ul. Podlaska na odcinku od skrzyżowania z ul. Zbulitowską do granic miasta. Udział Miasta w tej inwestycji ma wynieść 1 mln zł.

Kilka ulic bardzo ważnych z punktu widzenia interesów mieszkańców nie ma uregulowań własnościowych – nie jest własnością miasta, jak się to dzieje w przypadku ulic Lendzinek I i Lendzinek II czy ul. Porzeczkowej, której mieszkańcy jeżdżą po gruncie Nadleśnictwa. W planie budżetu miasta na 2016 r. na wykupy gruntów i nieruchomości przyjęto kwotę 130 tys. zł. Aktualnie wykupiono nieruchomość od Spółdzielczej Mleczarni „Spomlek” w Radzyniu Podlaskim, stanowiącą drogę (droga boczna ul. Zabielskiej) oraz nieruchomość od Skarbu Państwa, także mającą funkcję drogi (droga boczna ul. Budowlanych). Łącznie na wykup nieruchomości wydatkowano 78 242,50 zł.

W tym roku wykupiony zostanie Lendzinek I i II oraz łącznik ul. Bohaterów z Truskawkową. - Uregulowanie stanu prawnego, wykup gruntów i utwardzenie wielu ulic w mieście to priorytety, jeśli chodzi o inwestycje drogowe w Radzyniu - tłumaczy burmistrz Jerzy Rębek.

Kanalizacje

Wśród realizowanych w bieżącym roku inwestycji jest budowa kanalizacji na ul. Polnej, przygotowywana jest dokumentacja do budowy kanalizacji ul. Budowlanych i Brzostówieckiej.

Do 25 października ma zostać zakończona budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w zakresie tzw. II etapu projektu Północno-wschodni system kanalizacji zbiorczej Miasta Radzyń Podlaski. Chodzi o zakończenie w całości kanalizacji w ul. Polnej. 6 lipca br. podpisano umowę z „PARSTER” Spółka z o.o. z siedzibą w Parczewie. Wykonawca, wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zaproponował bardzo korzystną cenę - ok. 388 tys. zł. Na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego zaplanowano w 2016 r. środki finansowe w kwocie 720 tys. zł. Roboty budowlane są w toku. Zadanie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Lublinie – pożyczka udzielana na preferencyjnych warunkach w kwocie 277 000,00 zł.

Dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych – ulicy bocznej wykonał radzyński PUK. Budowę zgłoszono do Starosty Radzyńskiego w dniu 19 sierpnia 2016 r. – organ nie zajął jeszcze stanowiska. Sieć wodociągowa w ul. Budowlanych została wykonany w zakresie zadań własnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim.

9 czerwca podpisano umowę z firmą „Usługi Projektowe Jan Ostapski” z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej ul. Brzostówieckiej, z wynagrodzeniem 15 tys. zł i z terminem wykonania do dnia 31 sierpnia 2016 r.

O pozostałych inwestycjach Miasta wkrótce w kolejnym artykule.