biodegradowalnePodczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 26 lipca 2016 r. przyjęte zostały zmiany w Uchwale Nr XX/123/2016 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiany dotyczą ograniczenia ilości odbieranych odpadów biodegradowalnych z nieruchomości zabudowanej jednorodzinnie, ograniczenia ilości przyjmowanych odpadów biodegradowalnych i odpadów budowlanych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Kockiej 25 w Radzyniu Podlaskim.

Ograniczenia spowodowane są znacznym wzrostem oddawanych odpadów biodegradowalnych oraz odpadów budowlanych w pierwszym półroczu 2016 r. W stosunku do 2015 r. różnica w odebranych odpadach biodegradowalnych wyprodukowanych w pierwszym półroczu wyniosła 107,16 ton, a w odpadach budowlanych 169,90 ton.

Odpady biodegradowalne z każdej nieruchomości jednorodzinnej będą odbierane w niezmienionej częstotliwości – raz na tydzień, ale w ograniczonej ilości – w liczbie do 4 worków o pojemności po 120 l miesięcznie. Ponadto z każdej nieruchomości zabudowanej jednorodzinnie, właściciel nieruchomości będzie uprawniony do samodzielnego dostarczania odpadów biodegradowalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w liczbie do 4 worków o pojemności po 120 l miesięcznie.

Zmiany w uchwale dotyczą również gałęzi i ściętych drzew. Właściciele nieruchomości będą mogli oddawać te odpady, jako odpady biodegradowalne w każdej ilości jedynie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Odpady budowlane właściciel nieruchomości będzie uprawniony do samodzielnego dostarczania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – w ilości 0,5 m³ miesięcznie.

Ograniczenia w ilości odbierania odpadów biodegradowalnych oraz przyjmowania odpadów biodegradowalnych i budowalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zostaną wprowadzone z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia Uchwały NR XXIII/138/2016 RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI z dnia 26 lipca 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

W związku z podjętymi zmianami w postaci ograniczenia odbioru i przyjmowania odpadów biodegradowalnych, Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski oraz Radni Rady Miasta Radzyń Podlaski zachęcają do tworzenia przydomowych kompostowni (o tym w osobnym artykule).