warszawska chomiczewskiegoMiasto w dniu 22 września 2023 r. ogłosiło przetarg, w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzyniu Podlaskim – ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego”. W dniu 10 listopada 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert wykonawców, którzy są zainteresowani wykonaniem powyższego zadania inwestycyjnego.

1) STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie – za kwotę 7 564 124,41 zł brutto,
2) Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki z siedzibą w Siedlcach - za kwotę 6 491 665,71 zł brutto.
inwestycja obejmuję, między innymi, przebudowę sieci wodociągowej i sanitarnej oraz budowę kanalizacji deszczowej na odcinkach ul. Warszawskiej - od skrzyżowania z ul. Ostrowiecką do Urzędu Miasta i ul. Chomiczewskiego – od skrzyżowania z ul. Warszawską do mostu. W ramach inwestycji zaplanowano również budowę kanału technologicznego w ul. Warszawskiej. Ponadto, na przebudowanych odcinkach zostanie wykonana nowa nawierzchnia w/w ulic.
Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 4.900.000,00 zł.
Obecnie trwa badanie i ocena złożonych ofert. W następnej kolejności nastąpi wybór oferty najkorzystniejszej oraz podpisanie umowy z wykonawcą.
Wykonanie zadania nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą.

polski lad 2