Armii Krajowej 1mPrzetarg na przebudowę ulic Armii Krajowej i Żeromskiego Miasto Radzyń Podlaski ogłosiło 10 marca. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzyniu Podlaskim”. Termin składania ofert upływa 27 marca.

W zakres zamówienia wchodzą: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz roboty budowlane. Po wykonaniu robót przygotowawczych i rozbiórkowych odtworzone zostaną nawierzchnie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz chodniki z betonowej kostki brukowej. Na przejściach dla pieszych położone zostaną płytki integracyjne, ostrzegawcze dla niewidomych, odbudowane będą krawężniki i obrzeża, z betonowej kostki brukowej odtworzone będą zjazdy i zatoki parkingowe, przebudowane zostaną przejścia dla pieszych. Wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu, zamontowane będą urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Nastąpi regulacja wpustów kanalizacji deszczowej, włazów studzienek i zaworów.
Na ul. Żeromskiego wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi, z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Powstania Styczniowego. Głównym celem remontu tej ulicy jest odwodnienie z powodu występujących tam podtopień.
Na ul. Żeromskiego teren jest ukształtowany w nieckę, w której zbierają się wody opadowe z rozległego terenu, z wielu innych ulic na os. XXX-lecia. Po intensywnych opadach deszczu woda spływa do kanalizacji deszczowej. - Musimy interweniować, bo to wpływa nie tylko na stan drogi, ale i na kondycję oczyszczalni ścieków – mówi burmistrz Jerzy Rębek.