budzet 2022Na ostatniej w 2021 roku sesji Rady Miasta, która odbyła się 29 grudnia, radni przyjęli uchwałę budżetową na 2022 rok. Najważniejsze założenia budżetu przedstawiła Skarbnik Miasta Anna Woźniak.

Budżet miasta na rok 2022.

I. DOCHODY
Planowane dochody Miasta w 2022 r. to 77 040 418,76 zł, z czego dochody bieżące zaplanowane zostały na 64 602 507,00 zł, a dochody majątkowe - na 12 437 911,76 zł.

II. WYDATKI
Wydatki budżetu Miasta zostały zaplanowane na kwotę 82 184 868,76 zł, w tym wydatki bieżące 65 512 435,37 zł, a wydatki majątkowe - 16 672 433,39 zł. 
Kwota planowanego deficytu budżetu to 5 144 450,00 zł, natomiast deficyt na działalności operacyjnej zaplanowano w kwocie 909 928,37 zł.

II. PRZYCHODY
W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyty na pokrycie deficytu w wysokości 2 000 000,00 zł. Ponadto po stronie przychodów zaplanowano kwotę 2 600 000,00 zł (w wysokości niewykorzystanych środków) z Funduszu Inwestycji Lokalnych, która wpłynęła na konto Miasta w roku 2020 oraz przychody z wolnych środków pozostałych z roku 2021 w kwocie 2 560 450,00 zł.

IV. ROZCHODY
Rozchody na rok 2022 zaplanowano na kwotę 2 016 000,00 zł, która przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek wg harmonogramu:
1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim – 1 900 000,00 zł.
2. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW – 16 000,00 zł.
3. Pożyczka zaciągnięta w NFOŚ i GW – 100 000,00 zł.

Budżet na rok 2022 oparty jest na realiach wynikających z posiadanej wiedzy na temat zarówno środków, które zasilą budżet z zewnątrz, jak też analizy sytuacji ekonomicznej podmiotów mających bezpośredni wpływ na możliwość pozyskania dochodów z podatków i opłat lokalnych. Wzrost subwencji, relatywnie niższy od spadku dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, nie niweluje braku środków na sfinansowanie wydatków. Wzrost nakładów na oświatę zarówno w zakresie szkolnictwa publicznego jak i przedszkoli niepublicznych, wzrost cen związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, wzrost najniższej krajowej (co powoduje zwiększenie środków na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach) są przyczyną wykazanego w budżecie deficytu na działalności operacyjnej w kwocie 909 928,37 zł. Tworzenie budżetu, który sztucznie zaniża wydatki i tak konieczne do poniesienia, dałby zakłamany obraz finansów miasta.
Znaczącym elementem budżetu są przychody, na które składają się m.in. środki pozostałe na rachunku bankowym na koniec roku 2021, wynikające z otrzymanej subwencji ogólnej, środki pozostałe na rachunku z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz inne, niewykorzystane w roku 2021 na łączną kwotę 5 160 450,00 zł.

Przyczyną niewprowadzenia do planu na rok 2022 i kolejne lata ujętych w WPF budowy i modernizacji ulic na terenie miasta jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych z tzw. Polskiego Ładu. Miasto otrzymało już promesę na część wydatków majątkowych tj. modernizację kanalizacji i odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonej inwestycji w kwocie 10 500 000,00 zł (ul. Warszawska, Wyszyńskiego, Chomiczewskiego i Partyzantów).
Zarówno kwota już przyznana jak i środki planowane do pozyskania będą wprowadzone do budżetu sukcesywnie, niezwłocznie po opracowaniu planów na poszczególne zadania.