sala gimnastyczna Podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta burmistrz podsumowując rok 2019, powiedział: "To był dobry rok". Także pod względem inwestycji. Poniżej inwestycje wykonane w 2019 roku

W budżecie miasta na rok 2019 zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne zarówno jednoroczne jak i wieloletnie w kwocie 5 233 646,61 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 4 988 566,63 zł co stanowi 95,32% zakładanego planu.

1. Przebudowa ciągu pieszego ul. Zabielska-Wisznicka
Inwestycja została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Radzyniu Podlaskim w ramach robót związanych z modernizacją sieci ciepłowniczej. Miasto nie poniosło z tego tytułu kosztów.
2. Modernizacja drogi poprzez utwardzenie ulic: Kamińskiego i Jarmuła
W dniu 1 marca 2019 r. została zawarta umowa z PPHU WOJZBUN na wykonanie utwardzonej nawierzchni na ulicach Kamińskiego i Jarmuła. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyniosło 50 000,00zł.

3. Budowa drogi gminnej i skrzyżowania z drogą krajową nr 19 oraz drogą gminną nr 101969L w Radzyniu Podlaskim
W dniu 3 kwietnia 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Radzyń Podlaski a firmą „AMD” Usługi Budowlane i Projektowe Małgorzata Droń na opracowanie dokumentacji zamiennej budowy drogi gminnej i skrzyżowania z drogą krajową nr 19 w Radzyniu Podlaskim. Termin wykonania dokumentacji został określony na dzień 30 kwietnia 2019 r. Kwota przeznaczona na wykonanie umowy to 12 300,00 zł. Dokumentacja została wykonana i odebrana protokołem zdawczo odbiorczym z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Ponadto Miasto Radzyń Podlaski wykonało operat wodnoprawny za kwotę 3075,00 zł oraz wystąpiono o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Poniesiono z tego tytułu opłatę skarbową w wysokości 221,34zł

4. Wykup gruntów i nieruchomości
• Miasto nabyło za kwotę 3 245,00zł działkę położoną przy ul. Polnej w celu poszerzenia pasa drogowego, ;
• Pod budowę kolektora kanalizacji deszczowej zakupiliśmy na ul Lubelskiej działki za łączną kwotę: 13 163,50
• Miasto kupiło również działkę przy ul. Powstania Styczniowego w celu poszerzenia drogi za cenę: 18 600,00
• Wykupiono działki pod poszerzenie pasa drogowego na ul. Poziomkowej za kwotę:
7 113,90

5. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta
Zakupiono projektor wraz z tablicą oraz niezbędnymi dodatkami do sali konferencyjnej oraz urządzenie FORTIGATE służące jako zabezpieczenie sieci w Urzędzie za łączną kwotę 14 742,30zł.
Dodatkowo zakupiono i zamontowano kamerę obrotową w Sali konferencyjnej na potrzeby transmisji na żywo obrad Rady Miasta (5 129,10zł)

6. Termomodernizacja budynku konferencyjnego w Radzyniu Podlaskim
Miasto podpisało w dniu 16 stycznia 2019 r. umowę na opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku konferencyjnego w Radzyniu Podlaskim z „Biurem Projektów i Nadzorów Robert Kot” oraz aneks nr 1 z dnia 6 lutego 2019r na kwotę 19 500,00zł . Umowa wykonana została w terminie. Miasto zleciło firmie zewnętrznej wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie. Po odliczeniu kwot przekazanych przez Gminę Radzyń Podlaski, z którą Miasto Radzyń zawało współpracę łączny wydatek Miasta wyniósł 26 514,82zł

7. Rozbudowa monitoringu miejskiego
Miasto Radzyń Podlaski zakupiło w ramach zadania urządzenia radiolinii oraz komputer za kwotę 8 383,69 zł.

8. Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa nr 1
1) W dniu 22 maja 2017 r. zawarto umowę z firmą «„INWESTOR” Firma Usługowo-Handlowa Lech Buczkowski» z siedzibą w Lublinie. Z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego w 2019 wypłacono kwotę 37 460,34 zł.
2) W dniu 25 czerwca 2018 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim na wykonanie robót budowlanych na kwotę 3 963 430,67 zł z terminem wykonania do dnia 30 kwietnia 2019 r. Z tytułu wynagrodzenia za wykonanie umowy wypłacono kwotę: 3 443 244,99 zł
Roboty budowlane zostały odebrane protokołem odbioru ostatecznego w dniu 18.06.2019r. Miasto w dniu 28.06.2019 r. dostało pozwolenie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie obiektu.
Dodatkowo Miasto poniosło wydatki na pełnienie nadzoru autorskiego w wysokości 3 500,01zł oraz wydatki związane z wykonaniem tablicy informacyjnej (196,80zł) i badaniem próbek wody w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Radzyniu Podlaskim (174,00zł)

9. Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej Nr 1
Ogrodzenie wykonało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim na kwotę 24 800,00zł .

10. Zakup pieca ceramicznego do Środowiskowego DŚDS w Radzyniu Podlaskim
Miasto zakupiło na potrzeby dydaktyczne dla DŚDS w Radzyniu Podlaskim piec do wypalania różnego rodzaju ceramiki (garnki, talerze, itp.) za 14 200,00 zł.

11. Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie miasta Radzynia Podlaskiego
W dniu 27 maja 2019 r. został ogłoszony przetarg na modernizację infrastruktury oświetlenia ulic, rozstrzygnięcie 2 lipca 2019 r. Przetarg został unieważniony. Miasto poniosło wydatki związane z utworzeniem dokumentacji projektowej w wysokości 22 000,00zł

12. Słoneczny Radzyń
Miasto Radzyń przygotowuje się do pozyskania środków RPO WL na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Miasta. Na dzień 28 czerwca wpłynęło do Miasta 145 deklaracji wyrażających chęć wzięcia udziału w projekcie. Zleciliśmy firmie AdMat-Eko wykonanie dokumentacji technicznej oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie za łączną kwotę 19 908,11 zł.

13. Projekt posadzek w Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim
Miasto zleciło wykonanie projektu posadzek w Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim. W 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków, sprawa przesunięta na przyszły rok – SPRAWA W TOKU

14. Remont wieży bramnej skrzydła wschodniego
W dniu 24 kwietnia 2019 r. zawarto umowę z „DAN-BUD firma remontowo budowlana Daniel Skwarek” na wykonanie robót budowlanych na kwotę 658 050,00 zł z terminem wykonania do dnia 10 października 2019 r.
Do w/w przedmiotu postępowania Miasto Radzyń zleciło pełnienie nadzoru inwestorskiego Zakładowi Budowlanemu Wachnik Edward zgodnie z umową z dnia 9 maja 2019 r. za kwotę 5 166,00 zł. Wykonanie kosztowało 663 246,00 zł.

15. Przebudowa dziedzińca pałacu w zespole pałacowo – parkowym Potockich w Radzyniu Podlaskim
Miasto jest na etapie uzgodnień rozwiązań projektowych z „ARKADA Autorska Pracownia Architektoniczna Przemysław Antonowicz”. W 2019r. nie poniesiono żadnych wydatków, sprawa przesunięta na przyszły rok – SPRAWA W TOKU

16. Budżet obywatelski (Modernizacja budynku filii MBP w Radzyniu Podlaskim)
Miasto podpisało umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim na wykonanie robót budowlanych na kwotę 49 925,81 zł. Roboty wykonano i odebrano w terminie.

17. Zabezpieczenie miejsca pamięci – budynek dawnego aresztu Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim
Miasto zleciło wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę pokrycia dachowego za kwotę 2 460,zł oraz dokumentacji technicznej na wykonanie centralnego ogrzewania (5 500,00zł). Miasto podpisało umowę na wykonanie wymiany pokrycia dachowego z firmą DAN-BUD na kwotę 151 000,00zł , na wykonanie przyłącza ciepłowniczego z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Radzyniu Podlaskim z kwotę 5 904,00zł oraz z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim na wykonanie instalacji CO za kwotę 28 034,49zł. Ponadto Miasto zleciło panu Tomaszowi Pietrzeli pełnienie nadzoru archeologicznego na kwotę 822,00zł. Wykonaliśmy ekspertyzę zawilgoconych ścian fundamentowych za kwotę 369,00zł na podstawie której Miasto we własnym zakresie opracowało projekt hydroizolacji ścian fundamentowych. Zleciliśmy drobne prace porządkowe i rozbiórkowe za łączną kwotę 9 146,06zł. Łącznie wykonanie to 203 300,00 zł.

18. Skatepark i siłownie plenerowe
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 3 kwietnia 2019 r. zawarto umowę z „INŻ.-WOD-BUD Sp. z o.o.” na wykonanie robót budowlanych związanych z budową Skateparku na kwotę 289 000,00 zł z terminem wykonania do dnia 31 maja 2019 r.
Miasto w dniu 8 kwietnia 2019r. zawało również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie skareparku z Panem Lechem Stadnickim na kwotę 5 000,00zł
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 3 czerwca 2019 r. zawarto umowę z „BODY WORKS Sp. z o.o., Sp. k.” na dostawę i montaż dwóch siłowni zewnętrznych na łączną kwotę 25 479,42 zł z terminem wykonania do dnia 24 czerwca 2019 r. Łączny koszt wykonanie to 319 479,42 zł.

19. Budżet obywatelski (zakup specjalistycznego wyposażenia dla radzyńskiego Sportowego Centrum Taekwondo)
Na potrzeby wykonania budżetu obywatelskiego został zakupiony specjalistyczny sprzęt sportowy za łączną kwotę 48 269,99zł

Na podst. opracowania sporządzonego przez Tomasza Szczepaniuka Inspektora WRG