NIKNajwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykorzystanie przez Urząd Miasta Radzyń Podlaski środków na dofinansowanie budownictwa socjalnego oraz dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. „Otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone” - czytamy w Wystąpieniu Pokontrolnym, które wpłynęło do Urzędu Miasta 1 kwietnia br.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie w lutym i marcu 2019 r. przeprowadziła w Urzędzie Miasta kontrolę  wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz środków finansowych przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat na finansowe wsparcie budownictwa socjalnego.
Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego została przyznana Miastu dotacja w kwocie 715 tys. zł. Wsparciem objęto 3 przedszkola publiczne, 4 niepubliczne i jedno specjalne. Kwota dotacji została wykorzystana w 99,9% (714,2 tys. zł). Nie wykorzystano 900 zł z powodu zmniejszenia liczby dzieci uczęszczających do przedszkola specjalnego.
Dotacja to 14,1% wydatków poniesionych przez Miasto;  na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wydanych zostało łącznie 5,075 mln zł, w przedszkolu specjalnym -52,6 tys. zł. Analiza dotyczyła planowania, wykorzystania i rozliczenia dotacji. „Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem” - czytamy w piśmie NIK.
Z Funduszu Dopłat Miasto otrzymało 893,1 tys. zł na wsparcie budownictwa socjalnego. Chodziło o pokrycie części kosztów przebudowy budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny, w wyniku czego powstały 32 lokale o łącznej powierzchni 786,58 m2. Faktyczne koszty inwestycji to 1 984,8 tys. zł. Kontrola wykorzystania dotacji pod względem legalności, gospodarności i rzetelności również wypadła pozytywnie, kontrola NIK nie stwierdziła nieprawidłowości także w tym zakresie.