p1010440Kurator Lubelska Teresa Misiuk zapewniła, że egzaminy zewnętrzne w szkołach się odbędą, bo do komisji egzaminacyjnych będą mogli być powoływani nauczyciele innych szkół, a także osoby z wykształceniem pedagogicznym, choć niepracujący w zawodzie nauczyciela. Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy zaznaczył, że za czas strajku nauczyciele nie otrzymają wynagrodzenia. Nauczyciele radzyńskich szkół i przedszkoli w referendum opowiedzieli się za przystąpieniem do strajku. Jego rozpoczęcie zapowiedziane jest na 8 kwietnia.

W związku z zapowiadanym strajkiem w Szkole Podstawowej nr 1 w piątek 29 marca odbyła się konferencja w Szkole Podstawowej nr 1, skierowana do dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów placówek oświatowych  z powiatów: bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego i miasta Biała Podlaska. Na spotkanie przybyli: Lubelska Kurator Oświaty Teresa Misiuk, dyrektor Delegatury w Białej Podlaskiej Kuratorium w Lublinie Małgorzata Kiec oraz Michał Pietraszak Państwowej Inspekcji Pracy a także przedstawiciele organów prowadzących szkoły podstawowe i gimnazja. Radzyń reprezentował burmistrz Jerzy Rębek. Temat spotkania: „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole”.

Kurator Teresa Misiuk podkreśliła, że jest przekonana, iż nauczyciele i pracownicy oświaty powinni być lepiej wynagradzani. - Respektując prawo oraz mając swoje doświadczenie, absolutnie nie odmawiam prawa do działań protestacyjnych. Jednakże ta sytuacja dla wielu  dyrektorów, jako osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych, jest bardzo trudna, ponieważ prawo pracowników oświaty do ubiegania się o poprawę wynagrodzeń zderza się z prawem ucznia do nauki – mówiła Kurator.

Teresa Misiuk zaprezentowała kilka możliwych scenariuszy, jak sobie poradzić z tą trudną sytuacją, w zależności od liczby nauczycieli uczestniczących w strajku.

Na wstępie zaznaczyła, że nie ma przepisów odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania szkoły w czasie strajku nauczycieli, w związku z tym strajk musi być prowadzony zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych:

- Organizatorzy strajku są zobowiązaniu współdziałać z kierownikiem zakładu pracy (dyrektorem szkoły) w zakresie zapewnienia ochrony mienia i bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub palcówkę.

- Dyrektor szkoły powinien poinformować rodziców uczniów o terminie prowadzenia akcji strajkowej przez nauczycieli. Informacja nie może namawiać rodziców do nieposyłania dzieci do szkoły w tym czasie.

- Strajkujący nie powinni zakłócać dyrektorowi szkoły zapewnienia opieki nad dziećmi. Rodzice muszą posiadać informacje o zmianach w organizacji pracy i utrudnieniach w pracy szkoły.

- Dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować opiekę uczniom, których rodzice przyślą do szkoły

- Nauczyciel - zgodnie z prawem oświatowym - ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

- Udział w strajku jest dobrowolny, dyrektor może skorzystać z instytucji zastępstw doraźnych (nauczyciele mogą pracować do 40 godzin w tygodniu).

- Dyrektor może ustalić w dniu strajku dodatkowy dzień wolny od zajęć.

- Jeśli zajęcia będą odpracowane w wyznaczoną sobotę, wówczas nie ma obowiązku organizowania w szkole zajęć wychowawczych i opiekuńczych – dyrektor ma obowiązek w celu uzyskania zgody na zawieszenie zajęć na czas oznaczony.

Jeśli chodzi o organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych – dyrektor danej szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego, powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz zespoły nadzorujące przebieg egzaminu. Aby umożliwić uczniom przystąpienie do  egzaminów i spokojny ich przebieg, procedowana jest zmiana rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu.

Nowa propozycja zakłada, że w skład zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących będą mogli być powoływani nauczyciele spoza danej szkoły. Uelastycznienie przepisów daje dyrektorom dodatkowe możliwości przy organizacji egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego oraz maturalnego. Chodzi o to, by w skład komisji egzaminacyjnej mogły wejść osoby z wykształceniem pedagogicznym, choć niepracujące w zawodzie nauczyciela.  

Obecny na spotkaniu Michał Pietraszak z PIP podkreślił, że zgodnie z przepisami za czas strajku nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie.

Na zakończenie obecni na spotkaniu dyrektorzy i przedstawiciele organów prowadzących zadawali szczegółowe pytania na temat warunkowań prawnych strajku nauczycieli.

Więcej szczegółów na temat "Bezpieczeństwa dzieci i młodzieży" podanych na prezentacji Kuratorium Oświaty w Lublinie TUTAJ.

P1010435
P1010437
P1010438
P1010440
P1010441
P1010442
P1010470
P1010472
P1010473