dsc 2922Cztery miliony złotych z rządowego programu budowy dróg lokalnych zostało przyznanych na przebudowę ciągu ulic w Radzyniu: ul. Sitkowskiego - Błogosławionych Męczenników Podlaskich – Podlaska (drogi powiatowej nr 1233L). Umowa w tej sprawie z Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem została podpisana 2 lipca.

Jest to droga powiatowa, podpis pod umową złożył także jej właściciel - Starosta Radzyński Lucjan Kotwica. Na spotkaniu obecny był również Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek, gdyż Miasto ma znaczny udział finansowy i logistyczny w inwestycji. Ze strony Miasta dofinansowanie wyniesie 900 tys. zł, powiat dołoży 360 tys. zł.
Miasto zamierzało wykonać ul. Sitkowskiego samodzielnie, dlatego przygotowało projekt i zarezerwowało na ten cel pieniądze w budżecie. Gdy pojawiła się możliwość dofinansowania z programu rządowego, stanęło ponad podziałami i włączyło się w realizację. - Są same plusy takiego rozwiązania, jakie udało nam się z Panem Burmistrzem wypracować i mamy nadzieję, że będzie to z pożytkiem dla wszystkich - mówił starosta Lucjan Kotwica.

Starosta Radzyński dziękował Wojewodzie za przychylność i możliwość skorzystania ze środków z rządowego programu budowy dróg lokalnych. - Będzie to służyło mieszkańcom powiatu i miasta – mówił. Dodał, że został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie inwestycji, a jednym z partnerów wykonujących inwestycję będzie spółka miejska-PUK, dzięki czemu pieniądze zostaną w mieście i w powiecie.

Rząd skierował do dyspozycji wojewodów 500 mln zł, z czego 38 mln zł trafiło do województwa lubelskiego. Na ciąg ulic w Radzyniu skierowano z tego aż 4 mln zł i jest to trzecia co do wielkości inwestycja w województwie lubelskim (Biała Podlaska otrzymała 4,37 mln zł, Łuków 4,05 mln zł, a niektóre gminy otrzymały po 106-150 tys. zł). Na liście podstawowej znalazło się 30 podmiotów, na rezerwowej - 13.

- Jest to bardzo ważna droga powiatowa, która leży na terenie miasta. To przedsięwzięcie pokazuje, jak można współpracować dla dobra mieszkańców miasta i powiatu. Chodzi o to, by mieli oni ładną, bezpieczną drogę, która będzie służyła rozwojowi miasta i powiatu. Burmistrz bardzo zabiegał o tę drogę – mówił Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Głos zabrał również Burmistrz Jerzy Rębek: - Wyrażam wdzięczność Panu Wojewodzie za ogromną przychylność. Jest to dla nas bardzo ważne, bo pomaga nam - mimo ewentualnych różnic - realizować dobro wspólne, które powinno być priorytetem w działaniach samorządów. Dziękuję w imieniu mieszkańców, bo ta inwestycja jest dla mieszkańców Radzynia ważna sprawa: poprawi ciąg komunikacyjny, wschodniej części miasta, która dotychczas była zapomniana, da nie tylko inny wygląd, ale i możliwości rozwoju.

- Taka współpraca mi odpowiada, argumenty, których użył Pan Burmistrz przy opracowaniu tego wniosku były niezwykle cenne - spuentował Wojewoda LUbelski Przemysław Czarnek .


Szczegółowy plan przebudowy tych ulic:

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1233L - ul. Sitkowskiego, od skrzyżowania z ul. Lubelską / Jana Pawła II, ul. Bł. Męczenników Podlaskich, ul. Podlaska do granicy miasta na odcinku o długości łącznej 1 942mb.

Stan projektowany:

Odwodnienie pasa drogowego
- budowa kanalizacji burzowej średnicy 500mm i dł.811,66m
- budowa przykanalików średnicy 200mm i łącznej długości 303 mb
- budowa studzienek ściekowych ulicznych 55szt.
- budowa ścieku przykrawężnikowego na długości 1 474mb
- przebudowa rowu odwadniającego na odcinku o długości 460mb

Nawierzchnia jezdni:
- wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno - bitumiczną w ilości 1 621,18 Mg
- wykonanie w-wy wiążącej gr. 8cm z masy mineralno - bitumicznej na pow. 3 424,50m2
- wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm z masy mineralno - bitumicznej na pow. 14 212,03m2

Chodniki, zjazdy zatoki autobusowe i miejsca parkingowe
- budowa chodników z kostki brukowej na podsypce cem. piaskowej o szerokości średniej 2,00m o łącznej długości 3 424mb i powierzchni 4 646,05 m2,
- przebudowa zjazdów indywidualnych  z kostki brukowej gr. 8cm o powierzchni łącznej 2 164,55m2
- budowa zatoki autobusowej i miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej, brukowej na pow. 332m2

Ścieżki rowerowe
- budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej na odcinku o dł. 714 mb i pow. 1 380,90m2,
Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego:
- wymiana oznakowania pionowego w ilości 108 szt. tarcz znaków drogowych,
- wykonanie oznakowania poziomego o łącznej powierzchni 413,51m2,
- montaż poręczy ochronnych zabezpieczających ruch pieszy na odcinkach o łącznej długości 29,50mb,
- wykonanie przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów o podwyższonym standardzie szt. 4

Podwyższenie standardu przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów będzie polegało na zastosowaniu znaku D-6 i D-6b aktywnego - światło pomarańczowe pulsujące. Zasadność zastosowania podwyższonego standardu przejść wynika z faktu, że przebudowywany odcinek drogi stanowi główny ciąg komunikacyjny do Publicznej Szkoły podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 oraz Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

Należące do drogi powiatowej nr 1233L ulice Sitkowskiego, Bł. M. Podlaskich i Podlaska są głównym ciągiem drogowym umożliwiającym dostęp mieszkańców do: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Nr 2, Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Zofii Sękowskiej, Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Urzędu Skarbowego, Kościoła Parafialnego Parafii św. Anny oraz cmentarza parafialnego.

W ramach planowanych robót zostanie przebudowane 5 skrzyżowań z drogami publicznymi, co wpłynie na poprawę  bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszego w obrębie w/w instytucji i obiektów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej nr 1233L.

Po zrealizowaniu zadania uzyskamy drogę powiatową klasy "Z" o szerokości jezdni od 6,00 ÷ 7,00m, wraz z chodnikami na całej długości o szerokości 2,00 ÷3,00m, ścieżką rowerową szerokości 2,00m na dł. 714mb. oraz odwodnioną jezdnię poprzez wybudowaną kanalizację burzową.

Szacunkowa wartość zadania wynosi 5 358 103,53 zł.

Dotacja budżetu państwa w ramach " Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej" w wysokości 4 000 000,00zł.

W dniu 28 czerwca 2018 r. odbył się przetarg na realizację w/w zadania. Wpłynęła 1 oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów S.A. na kwotę 5 287 130,62zł.
W roku 2017 przebudowano odcinek drogi nr 1233L - ul. Podlaska. Po zrealizowaniu powyższego zadania uzyskany zostanie efekt w postaci przebudowanego całego odcinka drogi nr 1233L na terenie miasta Radzyń Podlaski o łącznej dł. 2 665,18mb.

DSC_2851
DSC_2861
DSC_2862
DSC_2864
DSC_2873
DSC_2882
DSC_2887
DSC_2889
DSC_2891
DSC_2894
DSC_2897
DSC_2901
DSC_2906
DSC_2908
DSC_2916
DSC_2922