hala sp1Pierwszy przetarg na dokończenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 został unieważniony z powodu zbyt wysokiej ceny zawartej w ofercie złożonej do przetargu.

W wyznaczonym terminie – do 8 maja złożono jedną ofertę. Przedstawiła ją firma ROSA-BUD Spółka Akcyjna w Radomiu. Jednak cena ofertowa przedstawiona przez wykonawcę (5 308 644,54 zł) znacznie przewyższała kwotę, jaką Miasto zamierzało przeznczyć na sfinansowanie zamówienia (3 415 461,92 zł).

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postęowanie udzielenie zamówienia publicznego, jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i ie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.