Kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej trwała od czerwca do sierpnia 2017 r., obejmowała okres od 2013 do 2017 r. - Wyniki kontroli stanowią sukces będący efektem sprawnego zarządzania działaniami miasta, pracy wszystkich pracowników urzędu, w tym pracowników wydziału finansowego, którym mam przyjemność kierować - mówi Anna Woźniak, skarbnik miasta.

I dodaje: - Na koniec roku 2014 zadłużenie miasta wynosiło 13 997 850,00 zł natomiast na dzień 30 września 2017 r wynosi 10 264 850,00 zł co nareszcie otwiera możliwości podjęcia działań umożliwiających zarówno spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań jak i realizację poważnych inwestycji.

Protokół z kontroli liczył 56 stron i w 99% sprawdzonych elementów finansowej strony działalności miasta nie stwierdzono błędów. Stwierdzone nieprawidłowości od strony finansowej dotyczyły wypłaty zawyżonej kwoty zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 19,12 zł (powyższa kwota została już zwrócona na konto Miasta przez osobę która tę kwotę otrzymała) oraz zawyżenia wysokości podatku rolnego dla jednego z podatników o kwotę 22 zł w skali roku, co przy budżecie miasta za rok 2016 rzędu 56 131 015,12 zł stanowi element znikomy. - Zaniżenie wypłaty nagrody jubileuszowej jednemu z pracowników miało miejsce w listopadzie roku 2014. Nie brałam udziału w podejmowaniu tej decyzji, dlatego też nie będę jej komentowała - stwierdza Anna Woźniak. - Z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że wskazane w protokole i wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości miały absolutnie charakter incydentalny i nie mogą wpłynąć na bezwzględnie pozytywną ocenę wyników kontroli. Wyniki kontroli stanowią sukces, będący efektem sprawnego zarządzania działaniami miasta, pracy wszystkich pracowników urzędu w tym pracowników wydziału finansowego, którym mam przyjemność kierować - dodaje skarbnik miasta.

Kondycja finansowa miasta opiera się na budżecie i wynika z dochodów, które są porównywalne w poszczególnych okresach, natomiast racjonalny sposób gospodarowania nimi stanowi podstawę jej oceny.

Na koniec roku 2014 zadłużenie miasta wynosiło 13 997 850,00 zł natomiast na dzień 30 września 2017 r wynosi 10 264 850,00 zł co nareszcie otwiera możliwości podjęcia działań umożliwiających zarówno spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań jak i realizację poważnych inwestycji.

- Wysoki wskaźnik udziału dochodów własnych w budżecie, redukcja zadłużenia z lat ubiegłych oraz utrzymanie odpowiedzialnej polityki finansowej pozwoli w najbliższym czasie na realizację zakładanych celów, co stanowić podstawę do oceny finansów miasta jako stabilnej - komentuje skarbnik miasta Anna Woźniak.

- Powiem z satysfakcją, że nie było żadnego poważnego zarzutu ani zalecenia, które byłoby ważne z punktu widzenia gospodarki finansowej – dodaje burmistrz Jerzy Rębek. Wyrażam ogromne zadowolenie z wyników kontroli RIO i wielki szacunek dla współpracowników, którzy w czasie, gdy jestem burmistrzem, stanęli na wysokości zadania i swoje działania prowadzili w sposób prawidłowy. Powiem z satysfakcją, że nie było żadnego poważnego zarzutu ani zalecenia, które byłoby ważne z punktu widzenia gospodarki finansowej. Kontrola wykazała naprawdę drobne niedociągnięcia. Jeśli mieszkańcy będą sobie życzyli, opublikuję wyniki ostatniej kontroli i tej sprzed 4 lat. Różnica jest ogromna – nawet jeśli chodzi o wagę i liczbę uchybień. Świadczy o tym choćby objętość protokołów. Uwagi po ostatniej kontroli zmieściły się na 6 stronach, a po tej sprzed 4 lat - na 13 stronach.

O tym, że tak dobrych wyników kontroli RIO nie uzyskał dotąd żaden poprzedni burmistrz, potwierdza Adam Adamski, przewodniczący Rady Miasta, pełniący funkcję radnego nieprzerwanie od 27 lat. Dla przykładu można podać rok 2013, kiedy łączna kwota  przekroczeń wyniosła 165 783 zł.