Uchwała w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Radzynia została podjęta na sesji Rady Miasta, która odbyła się 30 sierpnia. Określono w niej m.in. kto może zainicjować konsultacje, co powinien zawierać wniosek o przeprowadzenie konsultacji, sposoby przekazywania informacji w sprawie konsultacji, ich zasięg, formach przeprowadzania.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w danej sprawie, ich wynik nie jest wiążący dla organów Miasta, są one ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców. Z inicjatywą ich przeprowadzenia mogą wystąpić: Rada Miasta, Burmistrz lub mieszkańcy (przynajmniej 100 osób). Konsultacje społeczne mogą mieć formę ankiet, głosowania lub bezpośrednich spotkań z mieszkańcami. Mieszkańcy mogą wyrażać opinie lub wnosić uwagi, udzielać odpowiedzi lub wybierać jedno z zaproponowanych rozwiązań.

Informacje o konsultacjach Burmistrz publikuje na stronie internetowej Urzędu, może też upublicznić je w lokalnych mediach oraz w formie obwieszczeń.

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać określony jej przedmiot, sposób zorganizowania, termin i zasięg terytorialny, zestawienie kosztów, wskazanie osoby/osób upoważnionych do kontaktów z odpowiednim organem Miasta, listę osób popierających konsultacje.

Uprawnieni do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy (także gdy dotyczą określonej części miasta), którzy w dniu podejmowania decyzji ukończyli 16 rok życia.

Burmistrz Miasta może zlecić przeprowadzenie konsultacji wyspecjalizowanym podmiotom, profesjonalnie zajmującym się badaniem opinii publicznej; realizacja konsultacji wymagających specjalistycznej wiedzy może się odbywać z udziałem ekspertów w danej dziedzinie.

Jeśli chodzi o ankiety, to mogą być opublikowane na stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta. Wypełnione ankiety mogą być przekazywane na adres Urzędu Miasta listownie lub na adres poczty internetowej. Ważne są tylko ankiety prawidłowo wypełnione.

Konsultacje w formie głosowania mogą dotyczyć wyboru jednego z zaproponowanych rozwiązań. Odbywają się w miejscu i czasie wskazanym przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski, za pomocą kart do głosowania udostępnionych mieszkańcom przez Urząd Miasta Radzyń Podlaski.

Wyniki konsultacji burmistrz musi przedstawić w terminie miesiąca od dnia ich zakończenia.