W miniony piątek, 4 sierpnia minął termin składania propozycji do budżetu obywatelskiego. Do Urzędu Miasta dotarły 3 projekty, pod którymi, zgodnie z wymaganiami, złożyło podpisy co najmniej 50 mieszkańców.

Projekty te dotyczą:

1/ budowy odcinka ulicy Podlaskiej z chodnikiem – od posesji nr 5 do cmentarza parafialnego (szacunkowy koszt wnioskowanej inwestycji - ok. 100 tys. zł).

2/ zagospodarowania przestrzeni nad zalewem radzyńskim na miejsce spotkań i rekreacji ("Zalew OdNowa") (wartość projektu określona została na 99,9 tys. zł).

3/ przeprowadzenia badań w krypcie południowej kościoła p.w. Świętej Trójcy wraz z konserwacją, rekonstrukcją i urządzeniem ekspozycji zabytków (szacunkowy koszt wnioskowanego zadania - 100 tys. zł).

Projekty, które wpłynęły do UM we wskazanym terminie, będą poddane ocenie formalnej. W pierwszej kolejności zostaną zweryfikowane podpisy (nastąpi sprawdzenie, czy osoby, które się podpisały, mają status mieszkańca i czy ukończyły 16 lat). Następnie wnioski trafią do odpowiednich komórek Urzędu Miasta celem sprawdzenie, czy spełniają inne warunki dopuszczające do realizacji projektu.

Przypomnijmy, że jednym z ich jest, by inicjatywa, którą chcemy zaproponować (np. budowa chodnika, poprawa ulicy, budowa placu zabaw itd.) miała lokalizację na gruncie Miasta, a nie - będącym własnością prywatną czy np. należącym do powiatu. Inny – to nieprzekroczenie 100 tys. zł na realizację projektu.