Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim znalazła się w I setce w Polsce w Rankingu Bibliotek przeprowadzonym przez dziennik "Rzeczpospolita".  Wśród 809 badanych placówek znalazła się na 82 miejscu w kraju i 4 w województwie lubelskim. Uzyskała  240,02 na 340 możliwych do zdobycia punktów.

- Po raz pierwszy braliśmy udział w tej ankiecie i nie spodziewaliśmy się, że uda nam się znaleźć na tak wysokim miejscu - nie kryje zadowolenia dyrektor MBP w Radzyniu Grażyna Kratiuk. - Z naszej strony była to próba sprawdzenia, na ile spełniamy różnorakie kryteria wyznaczone bibliotekom w rankingu. Udział w badaniu dał nam również obraz, na jakie jeszcze obszary powinniśmy zwrócić większą uwagę, co dopracować, aby jeszcze pełniej móc służyć mieszkańcom Radzynia. 

Organizatorzy wysłali ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast (z wykluczeniem miast na prawach powiatu). Uzyskali ponad 800 odpowiedzi.

Ankieta zawierała 19 pytań. Oceniana była m.in. powierzchnia biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, średnie zatrudnienie w placówce, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego po 2005 roku jako procent całego zbioru czy nowe książki zakupione w 2015 r. Sporo punktów można było uzyskać za udział dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy w 2015 roku oraz za pozyskane zaś przez bibliotekę środki pozabudżetowe w 2014 r.

Przyznawane były także punkty za dostępne dla czytelników tytuły prasowe (dzienniki, tygodniki, prasę dla dzieci itp.). Brano pod uwagę oferowany przez biblioteki dostęp do nowych mediów – posiadanie strony internetowej, dostępność internetu dla czytelników. Punkty można było uzyskać za działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne, literackie, wolontariat. Dodatkowo biblioteki otrzymywały punkty za udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz dostępność książek dla osób słabowidzących i niewidomych.

Opracowując ranking, oprócz uzyskanych odpowiedzi na ankietę, organizatorzy wykorzystali dane z Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie czytelników w bibliotece na 1000 mieszkańców oraz liczbie wypożyczonych książek przez jednego czytelnika w 2015 roku. W sumie w całym rankingu biblioteka mogła uzyskać 340 pkt.

Najwyższą liczbę punktów uzyskiwały te biblioteki, w których wskaźniki były wyższe niż 1,75 proc. średniej ze wszystkich bibliotek, nie przyznawaliśmy punktów, gdy wskaźnik stanowił mniej niż 0,25 proc. średniej."

Źródło: "Rzeczpospolita"

Z dokładniejszymi danymi można zapoznać się pod adresem http://www.instytutksiazki.pl/upload/Files/Ranking_bibliotek_2016_tabele_internet.xls.