Miasto Radzyń Podlaski wszczęło postępowanie na wyłonienie wykonawcy zamówienia publicznego: "Opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata 2016-2023". Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego - wartoś zamówienia nie przekracza, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 30 000 euro. 

 

 

Zapytanie ofertowe z opisem przedmiotu zamówienia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=717&p1=szczegoly&p2=1097123