Komunikaty/Ogłoszenia

500plusKierownik MOPS w Radzyniu Podlaskim Andrzej Szczęch informuje, że od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wnioski o wyrównanie "500+" na pierwsze uprawnione dziecko należy składać od 1 lipca przez internet, natomiast od 1 sierpnia w formie papierowej, aż do końca września 2019 r. (złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane).

BO 2020Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski, zaprasza do składania projektów do Radzyńskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Termin składania wniosków od 15 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

herbWydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim informuje, iż osoby którym przyznano stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019 zobowiązane są do złożenia OŚWIADCZEŃ dotyczących danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.

pukPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim informuje, że od dnia 24.04.2019 do odwołania, woda dostarczana z ujęcia wody (SUW) w Radzyniu Podlaskim będzie poddawana chlorowaniu w celu stabilizacji parametrów.

min zapiecekLokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

min syrenyNiniejszym informuję, ze w dniu 28 marca 2019 (czwartek) o godzinie 12.00 przeprowadzony zostanie w mieście Radzyń Podlaski trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych.

herbNa podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), oraz uchwały Rady Miasta Radzyń Podlaski nr XXXIV/187/09 z dnia 28 maja 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski uchwalonego uchwałą Nr XVIII/144/2000 Rady Miejskiej w Radzyniu Podlaskim z dnia 29 czerwca 2000 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski w granicach administracyjnych Miasta Radzyń Podlaski, w dniach 22 marca 2019 r. do 19 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, pok. 102, w godz. 7.30 - 15.30.

ogloszenia radzynUznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki pn. "Aktywny Senior" przez oferenta: Radzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski w zakładce: Ogłoszenia oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

bibliotekaMejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim zaprasza do udziału w 64. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim oraz XIII Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Przebudzeni do życia”. Eliminacje powiatowe odbędą się 4 kwietnia, termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 marca.

herbBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski stosownie do art. 13 w związku z art. 11 ust. l pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

rekrutacjaDyrekcja przedszkoli nr 1, 2 i 3 w Radzyniu Podlaskim informuje, że od 18 lutego do 15 marca br. trwa rekrutacja. Więcej informacji oraz wnioski dostępne bezpośrednio w placówkach w godzinach ich pracy.

b40921cbce71eaf033f6d8593aa75f37 bigRegionalne konsultacje "Niezależność i Rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obowiązków i obaw” odbędą się 19 lutego o godz. 10.00 w Europejskim Centrum Kształcenia I Wychowania w Roskoszy OHP. Dyskusja dotyczyć będzie tematów: wsparcie finansowe - Sercem z KGW, działalność, wydatki i rozliczenie bez wątpliwości. W konsultacjach będa uczestniczyć: Pełnomcnik ds. KGW oraz Przedstawiciele Urzędów Skarbowych. Poniżej szczegóły spotkania oraz list Premiera Mateusza Morawieckiego do Kół Gospodyń Wiejskich.

min aqua mis2015Informujemy, że nastąpiła zmiana opłat za korzystanie z pływalni miejskiej "Aqua-Miś", która obowiązuje od 7 stycznia 2019 r.