urzad miastaBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski informuje mieszkańców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Radzyń Podlaski Nr XXXII/167/13 z dnia 22 maja 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Radzyń Podlaski Nr XL/240/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r., (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 82, poz. 1509 z dnia 12 maja 2006 r., z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski w zakresie obejmującym zmiany przeznaczenia terenów oznaczonych symbolami: F1 P,U, F2 P,U, F3 P, F4 KU, F5 R, 017 KD-Z i 018 KD-Z oraz części terenu oznaczonego symbolem 001 KD-S (DK nr 19), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 lutego 2016 r. do 4 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, pok. 102, w godz. 7.30 – 15.30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 4 marca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, sala konferencyjna.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE NR 2

 

Burmistrz miasta Radzyń Podlaski informuje mieszkańców miasta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście” Miasta Radzyń Podlaski.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Radzyń Podlaski Nr IX/51/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście” Miasta Radzyń Podlaski, zatwierdzonego uchwałą Nr XII/97/99 Rady Miejskiej w Radzyniu Podlaskim z dnia 25 listopada 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 33, poz. 399 z dnia 17 lipca 2000 r., z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście” Miasta Radzyń Podlaski w zakresie obejmującym zmiany przeznaczenia terenów oznaczonych symbolami: Z2 – B.79.U i Z4 – 024 KD, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 lutego 2016 r. do 4 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, pok. 102, w godz. 7.30 –15.30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 4 marca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, sala konferencyjna.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2016 r.