herbNa podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.) Burmistrz Miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy przez mieszkańców i przedsiębiorców.

Mając powyższe na uwadze pracownicy Urzędu Miasta rozpoczną kontrole nieruchomości w zakresie użytkowania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości niepodłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych.

W związku z powyższym każdy właściciel musi:
• posiadać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
• gromadzić dowody potwierdzające uiszczenie opłaty za te usługi.

Zarówno umowę, jak i dowody opłaty, należy doręczyć do Urzędu Miasta pok. nr 101 zgodnie z treścią otrzymanego pisma. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika oraz zapewniać ciągłość korzystania ze zbiornika. Przepisy wymagają, by zbiornik był opróżniany adekwatnie do zużycia wody, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku a przydomowa oczyszczalnia ścieków nie rzadziej niż raz na rok.

• Warto wiedzieć, że każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej przy istniejącej sieci kanalizacyjnej ma obowiązek się do niej przyłączyć. Wynika to wprost z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
• Właściciele nieruchomości, którzy nie spełnili obowiązków wynikających z ustawy, tj. nie podpisali umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków – powinni to uczynić niezwłocznie.
• Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia a właściciele nieruchomości, którzy nie wykonują ww. obowiązków podlegają karze grzywny.