przedszkoleBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza konkurs na dyrektorów przedszkoli miejskich. Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu ((Dz. U. z 2021 r., poz.1449 z późn. zm.).

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem: Konkurs na stanowisko dyrektora (z zaznaczeniem jednostki, której dotyczy) z podanym adresem do korespondencji, nr telefonu, w sekretariacie Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 32 do dnia 3 marca 2023 r. w godzinach pracy Urzędu. W przypadku braku danych na kopercie umożliwiających kontakt z kandydatem, oferta pozostawiona będzie bez rozpatrzenia. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data doręczenia przesyłki do sekretariatu. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej. Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (adres jak wyżej) tel: 83 351 24 89.

Więcej szczegółów < TUTAJ >