sprawka lechROZPORZĄDZENIE NR 3 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego oraz włodawskiego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 4 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 i z 2022 r. poz. 1570) oraz § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2021 r. poz. 1485) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zakazuje się wnoszenia i wwożenia na teren powiatów parczewskiego i radzyńskiego zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń, pozyskanych na obszarach powiatów bialskiego oraz włodawskiego.
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu i rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w urzędach miejskich w Białej Podlaskiej, Parczewie, Radzyniu Podlaskim i Włodawie oraz urzędach gmin na terenie powiatów bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego i włodawskiego.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Lech Sprawka
Wojewoda Lubelski

rozporzadzenie wojewody 01 2023