mops radzynMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim realizuje ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym a więc przyjmuje, ustala wysokość i będzie wypłacał dodatek osłonowy mieszkańcom miasta.

Zgodnie z ustawą dodatek osłonowy przysługuje: osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz.111 oraz z 2021 r. poz. 1162,1981,2105,2270) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art.3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom, o których mowa powyżej, za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i będzie wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy osoba, o której mowa powyżej złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na dwa miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy wypłacany jest jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
Do dnia 31 stycznia 2022 r. wpłynęło 1025 wniosków od mieszkańców miasta Radzyń Podlaski.

Wnioski będą sprawdzane i weryfikowane, o wynikach zainteresowani będą powiadomieni.

Andrzej Szczęch Kierownik MOPS w Radzyniu Podlaskim