traczaBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski przypomina, że postępowania w sprawach o przyznanie dodatku osłonowego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 32, II piętro, tel. 83 413 17 55. Wnioski w tej sprawie będą przyjmowane przez pracownika MOPS w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta (parter) od dnia 10 stycznia 2022 r. w godzinach od 8:00 do 13:00. Istnieje możliwość elektronicznego złożenia wniosku przez platformę e-PUAP.

Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku można składać do 31.01.2022 oraz do 31.10.2022 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:
– jednoosobowym – 2100 zł
– wieloosobowym - 1500 zł na osobę.
Za dochód gospodarstwa domowego uważa się dochód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób.
Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:
– 2020 roku w przypadku wniosku złożonego do dnia 31.07.2022 r.
– 2021 roku w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01.08.2022 r. do 31.10.2022 r.
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
– 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 1150 dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stale, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zgłosiłeś do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej emisyjności budynków, to możesz otrzymać dodatek osłonowy w wyższej wysokości:
– 500 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 750 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 1062,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 1437,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana:
– na wnioski złożone do 31.01.2022 r. - wypłata w dwóch równych ratach, tj. pierwsza rata do 31.03.2022 r., druga rata do 02.12.2022 r.
– na wnioski złożone od 01.02.2022 r. - wypłata jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu dodatku.

pdf Wniosek o wypłate dodatku osłonowego.