herbBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski stosownie do art. 13 w związku z art. 11 ust. l pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2019 r. zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Konkurs dotyczy realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Radzyń Podlaski na 2019 rok, stanowiący załącznik do uchwały Nr 10 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 lutego 2019 r. a w szczególności:
- edukację antyalkoholową dzieci i młodzieży,
- wspieranie organizacji kolonii i obozów profilaktyczno - wychowawczych dla dzieci, w szczególności z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,
- organizowanie zawodów i rozgrywek sportowych oraz imprez kulturalno – rekreacyjnych z elementami profilaktyki alkoholowej oraz kampanii profilaktycznych,
- promowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw i zachowań,
- wspieranie inicjatyw propagujących zdrowy, tzn. trzeźwy styl życia,
- promowanie, wsparcie i organizacja wydarzeń kulturalnych i akcji społecznych mających na celu profilaktykę i promocję zdrowego stylu życia z dala od używek,
- propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia poprzez kulturę, sport, turystykę, wspólne wyjazdy, organizowanie festynów, dni trzeźwości,
- działalność profilaktyczna w stosunku do kierowców i kandydatów na kierowców,
- organizowanie kolonii, obozów profilaktycznych, festynów oraz zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
- organizacja konkursów, olimpiad, turniejów o tematyce przeciwdziałania narkomanii dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Na realizację zadań konkursowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku przeznacza się łączną kwotę nie większą niż 40.000 zł.

Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2077 z późn. zm.).

Adresaci konkursu:
- organizacje pozarządowe,
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w wysokości określonej w ofercie.
W przypadku wykazania wkładu osobowego (w tym świadczenia wolontariuszy), wartość tej pracy powinna uwzględniać ilość przepracowanego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za dany rodzaj wykonywanej pracy. Wolontariat to w rozumieniu ustawy nieodpłatna dobrowolna praca.
Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane z realizacją zadania.

Termin i warunki realizacji zadania:
-realizacja zadań objętych konkursem obejmuje okres od 1 kwietnia 2019 r. do 21 grudnia 2019 r.

Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany). W przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem zawartym w KRS) do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji), o którego dofinansowanie stara podmiot, (w przypadku złożenia statutu przy ofertach tego typu w latach poprzednich wymogu tego nie stosuje się).

Uwaga:
Wydruk odpisu KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/ zawierający adres strony Ministerstwa Sprawiedliwości, z której został wydrukowany, formę graficzną zgodną z rozporządzeniem oraz identyfikator wydruku, ma charakter urzędowego dokumentu i jest z nim równoważny. Wydruku nie
trzeba potwierdzać za zgodność z oryginałem.
- aktualny statut oferenta poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji,
- w przypadku oferty wspólnej należy załączyć dokumenty potwierdzające podstawę prawną działania każdego z tych podmiotów oraz umowę partnerską.
W przypadku, gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika winna zawierać:
a) potwierdzenie formułą "za zgodność z oryginałem",
b) datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
c) podpis co najmniej jednej uprawnionej osoby zgodnie ze statutem (z pieczątką lub wpisaną funkcją).

Jeżeli ofertę składa organ oddziału terenowego, niezbędne jest złożenie pełnomocnictwa zarządu głównego tej organizacji.

Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300 z późn. zm.), stanowiącym załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia.

Podmiot może złożyć nie więcej niż dwie oferty w ogłoszonym konkursie. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie ich na wstępie. Maksymalna kwota dotacji jednego zadania wynosi 3000 zł.

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się złożenie jednego kompletu załączników (ze wskazaniem, przy której ofercie się znajduje). Do konkursu będą dopuszczane oferty, których udział kosztów własnych stanowi nie mniej niż 10% wartości zadania. Koszty pośrednie (administracyjne) nie mogą przekroczyć 10% udzielonej dotacji.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS Profilaktyczny" w terminie do 20 marca 2019 r. do godz. 15.20, lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski z zastrzeżeniem, że termin składania ofert upływa ostatniego dnia o godz. 15.20 - decyduje data i godzina wpływu do Urzędu.

Termin otwarcia ofert: 22 marca 2019 r. godz. 12.00.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 83-351-24-93 lub w pokoju 18.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

Oferty rozpatrzone zostaną w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną, przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski, w terminie 14 dni od daty zakończenia naboru ofert zgodnie z wymogami Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2019 r. zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 lutego 2019 r.

Wybór ofert nastąpi według kryteriów wskazanych w powyższym Regulaminie, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski.

Od decyzji Burmistrza nie stosuje się trybu odwoławczego.

Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radzyń Podlaski, https://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6 w zakładce Ogłoszenia, na stronie internetowej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski http://www.radzyn-podl.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

Informacja o zrealizowanych przez Miasto Radzyń Podlaski w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi dotacjach.

Kwota zaplanowana w planie dotacji na realizację zadań publicznych w trybie konkursowym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku wynosi 40.000 złotych.

W 2018 roku Miasto Radzyń Podlaski udzieliło wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym na realizację zadań w w/w zakresie, przekazując dotacje w wysokości 30.000 zł.