Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski zaprasza na konferencję pt. "Rola społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji" inaugurującej opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata 2016-2023 w ramach projektu pt. "Opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata 2016-2023" z Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020.

Konferencja odbędzie się 5 grudnia 2016 r. o godzinie 11.00 w Radzyńskim Ośrodku Kultury (sala kinowa), ul. Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski.

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, prowadzony przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.

Program Rewitalizacji jest narzędziem wspierającym aktywność środowisk lokalnych i współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego z jednoczesnym przeciwdziałaniem zjawisku wykluczenia społecznego na terenie obszarów zagrożonych problemami społecznymi.

Planowane działania mają na celu m in. polepszenie jakości życia mieszkańców, trwałą odnowę obszaru, kreowanie przyjaznej przestrzeni do życia dla mieszkańców oraz poprawę ładu przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy.

Opracowanie dokumentu będzie mieć także na celu umożliwienie Miastu ubiegania się o wsparcie finansowe projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Podczas konferencji przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące procesu rewitalizacji, jej uwarunkowań formalno-prawnych oraz źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych.

Aktywny udział w konferencji mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych pozwoli w pełni zdiagnozować kluczowe problemy konieczne do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także wykorzystać lokalne potencjały Miasta Radzyń Podlaski.