Komunikaty/Ogłoszenia

Uznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa pn. Wspieranie inicjatyw z zakresu turystyki i sportu, przez oferenta: Radzyński Klub Karate Kyokushin "RAPTOR", na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski w zakładce: Ogłoszenia oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

herbBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na okazjonalne wydzierżawienie na okres od 21 lipca do 26 lipca 2018 r. części nieruchomości położonej przy ul. Sitkowskiego w Radzyniu Podlaskim, pod lokalizację stoisk handlowych.

azbestInformujemy, że pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Radzyń Podlaski została zawarta umowa o współpracy w zakresie realizacji projektu pt. System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego. W związku z powyższym, w dniach od 21 maja do 8 czerwca 2018 r.

herbRodzice i opiekunowie prawni uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radzyń Podlaski, którym przyznano pomoc materialną w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 proszeni są o złożenie oświadczeń o sytuacji materialnej rodziny. Oświadczenia można pobrać i należy składać w pokoju 306 (III piętro) w Urzędzie Miasta w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 32 do dnia 18.05.2018 r.

min syrenyOGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZYŃ PODLASKI

Niniejszym informuję, że w dniu 22 marca 2018 (czwartek) o godzinie 12.00, przeprowadzony zostanie w mieście Radzyń Podlaski trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych.

herbW związku z przypadającym w przyszłym roku jubileuszem uzyskania przez Radzyń praw miejskich Miasto Radzyń we współpracy z Radzyńskim Ośrodkiem Kultury ogłasza konkurs na projekt graficzny logo „550 lat Radzynia Podlaskiego”. Celem konkursu jest wybranie oryginalnego projektu logo 550 lat Miasta Radzyń Podlaski, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną Miasta w czasie obchodów tj. od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury pn.: Wydanie Informatora Akademickiego 2017/2018 przez oferenta: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej - Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku Filia w Radzyniu Podlaskim, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 póź. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski w zakładce: Ogłoszenia oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

plakat sady 2017W listopadzie na Lubelszczyźnie, jak i w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie sadów według gatunków i odmian w wylosowanych gospodarstwach rolnych. Badanie jest przeprowadzane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Celem badania jest pozyskanie danych dotyczących struktury odmianowej sadów jabłoniowych, gruszowych, brzoskwiniowych i morelowych.

Uzyskane informacje zostaną wykorzystane do analiz zmian zachodzących w produkcji sadowniczej oraz ogólnej oceny sytuacji w sadownictwie. Otrzymane wyniki posłużą także do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju.

Więcej informacji na temat badania, metod jego realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można znaleźć na stronie internetowej: http://stat.gov.pl

Dyrektor
dr Krzysztof Markowski

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu rocznego Programu Współpracy Miasta Radzyń Podlaski  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2018.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski
Informuję, że w dniu 1 września 2017 r. (piątek) o godzinie 12.00 przeprowadzony zostanie w Mieście Radzyń Podlaski trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych.
W związku z powyższym, proszę mieszkańców miasta, by sygnał, który zostanie nadany w tym dniu o godzinie 12.00 (dźwięk ciągły syren trwający 1 minutę) potraktować jako ćwiczebny i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
/-/ Jerzy Rębek

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, w związku z prognozowanym przez IMiGW w Warszawie wzrostem temperatury do 36 st. C na terenie województwa lubelskiego od godziny 12.00 dnia 30 lipca do godziny 19.00 dnia 4 sierpnia 2017 r. (wydano ostrzeżenie 2 stopnia) przekazuje do wykorzystania Poradnik postępowania w czasie upałów opracowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

logo UDSKiORW związku ze znowelizowaną ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych z Siedzibą w Siedlcach informuje, że Urząd ds. Kombatantów przygotowuje szeroką informację w tej sprawie.

W związku ze stwierdzeniem występowania ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu radzyńskiego (Gmina Kąkolewnica), podaje się do publicznej wiadomości Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego i radzyńskiego.

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski
Informuję, że w dniu 01 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godzinie 17.00 przeprowadzony zostanie w Mieście Radzyń Podlaski trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych mający na celu uczczenie i upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski o przystąpieniu do konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Radzyń Podlaski na 2018 r.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza nabór i zaprasza do składania propozycji zadań o zasięgu gminnym do budżetu obywatelskiego Miasta Radzyń Podlaski na 2018 r.