Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim  

osoba odpowiedzialna
Tomasz Borowicz
pok 18 (parter)
tel: 83 351 24 93
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z art.41 ust.41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim powołani zostali Zarządzeniem Nr 2/15 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim  (z późn. zm. ) w składzie:

Bogdan Fijałek - przewodniczący Komisji
Jerzy Grzesik – zsatępca przewodniczącego
Arkadiusz Luniak -  członek Komisji
Janusz Mazurek -  członek Komisji
Robert Mazurek - członek Komisji
Danuta Wojtyczka - członek Komisji
Katarzyna Wołosowicz - Obroślak - członek Komisji

 

Zadania Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności inicjuje działania w zakresie związanym z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz narkomanii w szczególności:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków i innych uzależnień;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych;
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131    i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Realizacja zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Radzyń Podlaski jest realizowany przez Pełnomocnika ds. realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Formy wsparcia dla osób doświadczających uzależnienia, współuzależnienia i przemocy w rodzinie dostępne w Radzyniu Podlaskim


1. Punkt informacyjno – konsultacyjny
d/s. przeciwdziałania alkoholizmowi przemocy w rodzinie

Punkt informacyjno - konsultacyjny d/s. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie mieści się w „Domu Parafialnym” przy Kościele Parafialnym p. w. Trójcy Świętej, ul. Ostrowiecka 1 (wejście od kościoła).
Czynny jest we wtorki od godz. 17.00 do 19.00.
Dyżurują w nim członkowie Miejskiej Komisji d/s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim.
Można w nim skorzystać z porady, wsparcia i uzyskać pomoc w napisaniu wniosków lub innych pism związanych z rozwiązywanymi przez punkt problemami.

2. Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU SP ZOZ w RADZYNIU PODLASKIM ul. WISZNICKA 111.
Poradnia mieści się w tzw. pawilonie psychiatryczne - odwykowym (wejście od strony wschodniej).
Do poradni mogą zgłaszać się osoby doświadczające problemów w związku z piciem alkoholu a także członkowie ich rodzin.
Kontakt z poradnią: (83) 413 23 79.

ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ w RADZYNIU PODLASKIM ul. WISZNICKA 111
Oddział prowadzi podstawową terapię uzależnienia od alkoholu (6 tygodni).
Leczenie w oddziale jest planowane, tzn. termin wyznaczany jest po rozmowie kwalifikacyjnej.
Kontakt z oddziałem: (83) 413 23 55 lub 56 lub 57
Po ukończeniu leczenia w oddziale, pacjenci mogą korzystać z sesji zapobiegania nawrotom, które odbywają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca od godz. 10-tej na terenie oddziału.
Przewidziany jest udział w zajęciach także tych osób, które ukończyły podstawową terapię w innych oddziałach.
Kontakt z oddziałem: (83) 413 23 55.

ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY SP ZOZ w RADZYNIU PODLASKIM ul. WISZNICKA 111
Oddział prowadzi detoksykację alkoholową.
Należy uprzednio skontaktować się z ordynatorem oddziału lub lek. dyżurnym celem uzgodnienia spraw związanych z przyjęciem.
Kontakt z oddziałem: (83) 413 23 71 lub 58 lub 60 lub 63

3. Grupa dla osób współuzależnionych
i ofiar przemocy w rodzinie

Grupa dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie prowadzona przez Stowarzyszenie „Nadzieja” i dofinansowywana przez samorząd.
Spotyka się w „Domu Parafialnym” przy Kościele Parafialnym p. w. Trójcy Świętej, ul. Ostrowiecka 1 (wejście od kościoła).
Spotkania odbywają się we wtorki od godz. 17.00 do 19.00.
Część zajęć ma formę grupy psychoedukacyjnej. Zajęcia takie prowadzi psycholog lub specjalista psychoterapii uzależnień.
Część spotkań ma formę grupy samopomocowej. Wówczas osoby przychodzące na grupę dzielą się swoim doświadczeniem i udzielają sobie wsparcia.

4. Grupy Anonimowych Alkoholików

Grupa Anonimowych Alkoholików REZONANS
Istnieje od 1990 roku.
Spotyka się w Pałacu Potockich,
ul. Jana Pawła II (wejście od suchego stawu).
Mityngi odbywają się we wtorki od godz. 19.00.

Grupa Anonimowych Alkoholików ORION
Istnieje od 2000 roku.
Spotyka się  przy Kościele Parafialnym p. w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy,
ul. Wyszyńskiego 6.
Mityngi odbywają się ww czwartki od godz. 18.30.

Grupa Anonimowych Alkoholików PODAJ DŁOŃ
Istnieje od 2013 roku.
Spotyka się  przy Kościele Parafialnym p. w. Trójcy Świętej,
ul. Ostrowiecka 1 (wejście od kościoła).
Mityngi odbywają się w niedziele od godz. 18.00.

5. Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Stop" w Radzyniu Podlaskim
Adres siedziby: Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski.
Tel.: 502 347 953.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona: www.wolaosowińska.com.pl
Otwarty codziennie od godz. 18.00
Rok powstania: 1988.
Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000046680.
Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 030183247.
Urząd Skarbowy - nr NIP: 538-14-54-544.
Obszary działań:
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
Ochrona zdrowia
- Ochrona i promocja zdrowia
-.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Stowarzyszenie Osób Współuzależnionych i Doświadczających Przemocy w Rodzinie "Nadzieja" w Radzyniu Podlaskim
Adres siedziby: ul. Jana Pawła II 15, 21-300 Radzyń Podlaski.
Rok powstania: 2010.
Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000372439.
Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 060719492.
Urząd Skarbowy - nr NIP: 538-18-44-191.
Obszary działań:
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
Ochrona zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

           Mityngi Anonimowych Alkoholików w Radzyniu Podlaskim

Grupa

Kiedy się spotyka?

Gdzie się spotyka?

Grupa AA

Rezonans

Wtorek

godz. 19.00

ul. Jana Pawła II 4 Pałac Potockich (wejście od "suchego stawu")

Grupa AA

Orion

Czwartek

godz. 18.30

ul. Wyszyńskiego 6 - Sala z tyłu kościoła (Wszystkie mityngi otwarte)

Grupa AA

Podaj dłoń

Niedziela

godz. 18.00

ul. Ostrowiecka 1 – Sala w „starej plebanii” (wejście od kościoła)


    Wniosek o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego (można wypełnić wniosek kożystając z formularza, lub też opisać „swoimi słowami” na kartce).

Wniosek do pobrania

Wniosek do pobrania

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE