park palacO licznych działaniach podejmowanych przez Miasto w dziedzinie rewaloryzacji zespołu pałacowo - parkowego informował podczas ostatniej sesji Rady Miasta, 26 stycznia, burmistrz Jerzy Rębek. Są wśród nich m.in. starania o uznanie zespołu za Pomnik Historii, czyli obiekt zabytkowy o znaczeniu ponadregionalnym, oraz – w celu pozyskania środków na rewaloryzację miasta, Pałacu Potockich oraz parku.

Pałac Potockich Pomnikiem Historii?

- Niejednokrotnie słyszałem zarzuty, że zbyt wcześnie przejęliśmy pałac, że warto było poczekać rok-dwa i korzystać w tym czasie ze środków Wojewody. Uważam, że przejęcie Pałacu Potockich to była dobra decyzja – stwierdził włodarz Radzynia. - Gdyby nie był on obecnie naszą własnością, nie mielibyśmy szans na składanie wniosków o dotacje z Unii Europejskiej na renowację parku i pałacu. Bardzo dobrze się stało, że Miasto przejęło zabytek. Obecnie możemy występować o fundusze jako właściciele obiektu. To jest nasz atut.

Burmistrz Jerzy Rębek poinformował, że podjęte zostały starania, by Pałac Potockich uznany został za Pomnik Historii i znalazł się na prezydenckiej liście tego typu zabytków, które mają znaczenie ponadregionalne. Ma to ogromne znaczenie, jeśli chodzi o możliwości pozyskiwania środków. Na renowację zabytków o charakterze lokalnym i regionalnym można pozyskać do 4 mln zł, zaś na te, które uznane zostaną za Pomnik Historii o znaczeniu ponadregionalnym, wysokość środków możliwych do uzyskania rozpoczyna się od 8 mln zł.

Włodarz przekazał również informację, że Miasto na przełomie kwietnia i maja wystąpi do RPO z wnioskiem o środki na renowację pałacu. - Posiadamy opracowania, dzięki którym śmiało możemy złożyć wniosek o pomoc finansową na ten cel. Ich przyznanie może nastąpić na przełomie 2016/17 roku.

Wniosek o środki na rewitalizację parku

Po złożeniu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o środki na opracowanie programu rewitalizacji miasta Radzyń Podlaski, 29 stycznia złożony został kolejny wniosek o środki na rewaloryzację parku miejskiego. Miasto ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 1 003 595,00 zł.

Łączna wartość projektu to 1 180 699,99 zł.

- Uwzględniając terminy oceny wniosku przez Instytucję Zarządzającą, założono w harmonogramie zakończenie projektu do końca 2018 r. - informuje Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Jan Gryczon.

Podczas sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków na dokonanie dokumentacji technicznej.

Salon ogrodowy

Jakie działania zostały zaplanowane w projekcie „Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim”?

Od strony północnej korpusu głównego, na osi pałacu zostanie odtworzony reprezentacyjny salon ogrodowy typu włoskiego, o powierzchni ok. 1,8 ha. Na jego terenie wykonane zostaną aleje z nawierzchnią szutrową. W projekcie jest również iluminacja tej części parku. Na terenie salonu ogrodowego znajdą się elementy małej architektury, a więc fontanna, ławki, kosze na śmieci.

Zlikwidowane zostaną napowietrzne linie energetyczne, elementy szaletu miejskiego, aleje parkowe z nawierzchniami bitumicznymi i betonowymi oraz inne elementy infrastruktury kolidujące z zabytkowym charakterem parku.

Salon ogrodowy będzie monitorowany – przewidywany jest montaż 3 kamer na słupach oświetlenia parkowego z podziemną instalacją światłowodową.

Rewaloryzacja zostanie zrealizowana według projektu Doroty Pape, stworzonego jeszcze w latach 90. XX wieku, podczas pierwszej kadencji samorządu. - Gdybyśmy nie mieli tego projektu, w dodatku zaakceptowanego przez konserwatora zabytków, nie moglibyśmy w tej chwili wystąpić o środki pomocowe.

 

Dorota Pape o radzyńskim parku

„Ogród w Radzyniu Podlaskim jest jednym z niewielu, o ile nie jedynym na terenie Polski, ogrodem barokowym, zachowanym w oryginalnej, XVIII-wiecznej formie. Na przestrzeni wieków wiele wspaniałych zabytków sztuki ogrodowej przestało istnieć... W ogrodzie radzyńskim wszystkie elementy barokowe, począwszy od kompozycji, osi widokowych, ukształtowania trenu i układu ścieżek, przetrwały do naszych czasów. Dlatego, mimo znacznej degradacji , założenie radzyńskie jest niezwykle cenne – bo autentyczne...

Barokowe założenie pałacowo-ogrodowe w Radzyniu jest niezwykle cennym obiektem polskiej kultury”.

Cytaty za: Dorota Pape: Barokowy ogród przy rezydencji magnackiej w Radzyniu Podlaskim, w: Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja, pod red. Grażyny Michalskiej i Dominiki Leszczyńskiej, Radzyń Podlaski 2011, s. 121- 134.