Obchody 25 lat Samorządności - Uroczysta Sesja Rady Miasta Radzyń Podlaski Uroczysta sesja Rady Miasta Radzyń Podlaski z okazji 25-lecia reaktywowania samorządów w Polsce odbyła się 28 maja w sali widowiskowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury.
- Gdyby nie "Solidarność" nie obchodzilibyśmy jubileuszu samorządności - podkreślił podczas uroczystości burmistrz Radzynia Jerzy Rębek.

W sesji uczestniczyli m.in. poseł na Sejm RP Marcin Duszek, burmistrz Jerzy Rębek, wiceburmistrz Tomasz Stephan, starosta radzyński Lucjan Kotwica, wicestarosta Jan Gil, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Oddział Radzyń Podlaski Jerzy Bednarczyk, delegacja z Węgier, w której byli burmistrzowie miast: Egyek - Attila Miluczky oraz Tiszacsege - Sandor Szilagyi, delegacja Gminy Radzyń z wójtem Wiesławem Mazurkiem, radni Rady Miasta obecnej i poprzednich sześciu kadencji, dyrektorzy szkół z terenu Radzynia, dyrektorzy jednostek miejskich, delegacje instytucji, urzędów, zakładów pracy, pracownicy samorządowi.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru Miasta Radzyń Podlaski i hymnu państwowego. Sesję poprowadził przewodniczący Rady Miasta Radzyń Podlaski Adam Adamski - jednocześnie radzyński radny z najdłuższym stażem, pełniący nieprzerwanie funkcję od 1990 rok

Wykład okolicznościowy wygłosił były przewodniczący Rady Miasta Jacek Woźniak. Mówca przypomniał, że w wyniku ustawy z  8 marca 1990 r., a następnie wyborów z 27 maja 1990 r. wprowadzono w Polsce samorząd lokalny wzorowany na rozwiązaniach wypracowanych w państwach Europy Zachodniej.- Zlikwidowane zostały rady narodowe, na ich miejsce wprowadzono gminy z samodzielnym budżetem, osobowością prawną, mieniem komunalnym i wyraźnie wyodrębnionymi kompetencjami. Zlikwidowano również wojewódzkie rady narodowe i komitety partyjne wszystkich szczebli. Zastąpienie systemu rad narodowych samorządem lokalnych spowodowało przełamanie  monopoli: partyjnego, jednolitej władzy państwowej, własności państwowej, finansowego, administracji państwowej.

Jacek Woźniak zwrócił także uwagę na trudności:
- Niestety, nie zawsze za zadaniami idą środki finansowe, co powoduje pauperyzację gmin, przez co brakuje środków na potrzebne inwestycje czy nawet na realizację zadań. Podkreślił też aspekt społeczny reformy samorządowej:
- Wspólnota samorządowa, związana jest  z określonym terytorium, a ludzie - ze specyficzną gospodarką, konsumpcją, systemem wartości, sposobem komunikowania się - stanowią o istnieniu wspólnoty samorządowej. Istotę samorządności stanowią lokalni liderzy, ludzie autentycznie zaangażowani w działalność na rzecz szeroko rozumianego dobra wspólnego.
Następnie Jacek Woźniak mówił o historii radzyńskiego samorządu od 1990-1994. Wymienił 90 radnych i 7 przewodniczących Rady Miasta wszystkich kadencji oraz burmistrzów Miasta Radzyń. Przypomniał, że pierwszym przewodniczącym Rady Miasta był sędzia Stanisław Tarnowski, pierwszym burmistrzem Julian Mazurek. Kolejni włodarze Radzynia to: Stanisław Daniluk, Andrzej Tetlak, Józef Korulczyk, Witold Kowalczyk i obecny Jerzy Rębek.
Do 2002 r. rada składała się z 24 radnych, a burmistrz był wybierany przez radę Miasta. Po zmianie ordynacji wyborczej, burmistrz wybierany jest w wyborach bezpośrednich, a skład Rady zmniejszył się z 24 do 15 osób. z 24 do 15  radnych.
- Reforma samorządowa najlepiej przeprowadzona, przyniosła najwięcej pożytku - podkreślił J. Woźniak i złożył życzenia:
- Niech jubileusz będzie okazją do podsumowania dorobku wszystkich kadencji i wyznaczania dalszych działań, dla których myślą przewodnią będzie cytat z przemówienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego "Istotne jest, aby środowisko samorządowe dawało całemu polskiemu społeczeństwu a także klasie politycznej prawdziwy przykład najwyższych standardów w służbie publicznej".
Następnie uczestnikom uroczystości wręczone zostały pamiątkowe medale. Otrzymali je zaproszeni goście, radni wszystkich kadencji, pracownicy samorządowi, wśród których szczególnie wyróżnieni zostali inspektor Henryka Krasucka oraz wieloletni sekretarz miasta Kazimierz Szynkaruk.

Z inicjatywy przewodniczącego Adama Adamskiego modlitwą uczczono pamięć zmarłych radnych, wśród których znaleźli się: Włodzimierz Dzięga, Józef Czekaj, Franciszek Paćko i Piotr Rola oraz burmistrz Stanisław Daniluk.
Kolejnym punktem programu były przemówienia zaproszonych gości.
Jako pierwszy zabrał głos spieszący się na sesję absolutoryjną starosta radzyński Lucjan Kotwica.
- Świadomość, że nastąpiła zmiana, że jedynie słuszna siła, jedyna władza oddała część odpowiedzialności i środków finansowych to rzecz niezwykła - mówił starosta. Dodał też, że perspektywa obecna nie napawa tak wielkim entuzjazmem.
- Samorządy stały się rywalem w rządzeniu Polską, stanowią przeciwwagę władzy rządowej, która nie bardzo chce, by samorządy były doskonalone. Oddaje się nam coraz więcej obowiązków, z którymi nie potrafi sobie poradzić władza centralna. Perspektywa przyszłości - to wielka niewiadoma.

Poseł Marcin Duszek zaznaczył, że przez lata był samorządowcem, wspominał działaczy opozycyjnych, "Solidarności".
- Bez tych, którzy byli porywani, katowani, tracili życie, bez nich nie byłoby święta samorządności - podkreślił i wezwał do uczczenia tych wszystkich, którzy oddali życie i zdrowie, dla Ojczyzny, by była wolna i samorządna. Podkreślił, że jako przedstawiciel młodego pokolenia lata odzyskiwania wolności przez Polskę zna głównie z opisów historycznych i rozmów. Dziękował samorządowcom z większym stażem:
- Uczycie nas samorządu, otwieracie przed nami drzwi, byśmy mogli służyć narodowi - mówił poseł M. Duszek.

Burmistrz Egyeku Attila Miluczky podkreślił, że Węgrzy przeszli podobną drogę i mają podobne doświadczenia jak Polacy.
- Wolność dał nam upadek bloku wschodniego, ale jego skutki do dziś odczuwamy na własnej skórze - zaznaczył A. Miluczky. Posłużył się też metaforą:
 - Jak nam ktoś rzuci kamień pod nogi, nie musimy go odrzucać, ale wykorzystać do budowy. Nieważne, ile kamienia rzucą ci pod nogi, ale jak wielki zamek możesz z tego zbudować. Możemy w tym współpracować. Dziś nie musimy się  wykazywać walecznością, ale tym, jak wiele możemy dać naszym obywatelom, mieszkańcom naszych miejscowości.
Burmistrz Egyeku przypomniał, że na 25 lat samorządów, przypada 14 lat współpracy jego miasta z Radzyniem. W tym czasie miały miejsce wzajemne wizyty delegacji miast, strażaków, wymiana doświadczeń w dziedzinie działalności gospodarczej, wymiana młodzieży.
 - Różne narody używają różnych języków, mają różne zwyczaje, odmienną kulturę, ale serca ludzi biją jednakowo - stwierdził węgierski gość. Zapraszał radzynian do ośrodka wypoczynkowego nad Balatonem, będącego własnością Egyeku.

Wójt Wiesław Mazurek podkreślił silne więzi, jakie łączą miasto i gminę Radzyń.
 - To nie tylko sąsiedztwo terytorialne, ale i wspólni działacze. Wasza praca przekłada się także na nasze korzyści - zaznaczył. Przypomniał, że obecny burmistrz Jerzy Rębek 12 lat sprawował funkcję wójta, nasza gmina się w tym czasie pięknie rozwijała, a przewodniczący Rady Miasta jest pracownikiem gminy.

Burmistrz Miasta Radzyń Jerzy Rębek nawiązał do uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Urzędzie Miasta i słowa samorządność stylizowanego na logo "Solidarności".
- Te słowa mają tę samą tożsamość: gdyby nie "Solidarność" nie obchodzilibyśmy jubileuszu samorządności.
Wspominając czasy solidarnościowego zrywu, mówił:
- To był czas radości, entuzjazmu, tworzenia czegoś zupełnie nowego, wiary w człowieka i w to, że każdy ma wpływ na to, co dzieje się w Ojczyźnie.

Słowa uznania kierował do wszystkich, którzy tworzyli radzyńską samorządność.
 - Nie ma tu ludzi przegranych: wszyscy Państwo zasługujecie na najwyższe uznanie za serce, zaangażowanie w twórczą działalność.
W sposób szczególny dziękował swym poprzednikom na urzędzie burmistrza Miasta Radzyń Podlaski. Podkreślił, że celowo powołał na swego zastępcę młodego człowieka.
 - Chcąc zachować zdobycze roku 1990, trzeba młodych "z bronią oswajać" - z demokracją, która ma wiele wad, ale nikt nic lepszego dotąd nie wymyślił.
Dziękował za obecność na uroczystościach przyjaciołom z Węgier, deklarował chęć rozwijania  kontaktów zapoczątkowanych przez poprzedników.
Za projekt tablicy i medali pamiątkowych słowa wdzięczności burmistrz Jerzy Rębek skierował do  radnego Jakuba Jakubowskiego, a Tadeuszowi Pietrasowi dziękował za pomysł połączenia wspólną grafiką słów samorządność i solidarność
- Nie zrażajmy się niepowodzeniami, niech  trudności wyzwalają w nas energię, poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne - dodał włodarz Radzynia.
Również przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski podkreślał rolę solidarnościowego zrywu z roku 1980.
Przypomniał, że miał on swe źródło w słowach papieża - Polaka Jana Pawła II "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.", a zapoczątkowany został na Lubelszczyźnie w lipcu 1980 roku. Wspominał działalność Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", który wprowadził większość radnych do pierwszej Rady Miasta.
Spotkanie zakończył koncert Młodzieżowej Orkiestry Akordeonowej Arti Sentemo pod dyrekcją Zbigniewa Czuryły - dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.


Zdjęcia: Karol Niewęgłowski