solaryAKTUALIZACJA

Miasto Radzyń Podlaski przygotowuje się do złożenia wniosku aplikacyjnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2014 – 2020 o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do zaspokajania potrzeb energetycznych gospodarstw domowych z terenu miasta.

Projekt ten wstępnie, dla jego identyfikacji, nazwany został „SŁONECZNĄ ALTERNATYWĄ DLA RADZYNIA PODLASKIEGO”.
Zakłada się, że w ramach projektu będą wykonywane instalacje wykorzystujące energię słoneczną:
1) solarne – do podgrzewania wody użytkowej (wytworzenia c.w.u.);
2) fotowoltaiczne – do produkcji energii elektrycznej.

Instalacje fotowoltaiczne mają być wykonywane w systemie sieciowym. W takim systemie nadmiar energii elektrycznej może być „odsprzedawany” poprzez licznik dwukierunkowy do sieci publicznej, a niedobór – uzupełniany z tej sieci.
Należy zauważyć, że projekt będzie mógł być realizowany tylko w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku aplikacyjnego przez Instytucję Zarządzającą – Zarząd Województwa Lubelskiego. Wniosek najprawdopodobniej zostanie złożony na przełomie I i II kwartału 2016 r. – tak przewiduje harmonogram naboru.

Do tego czasu powinniśmy się dobrze przygotować, dlatego też począwszy od 17 grudnia br. rozpoczyna się przyjmowanie od mieszkańców Radzynia Podlaskiego ich deklaracji o udziale w projekcie i ankiet uzupełniających te deklaracje.

Właściciele nieruchomości mogą składać deklaracje na montaż poszczególnych instalacji, czy to solarnych, czy to fotowoltaicznych, mogą także składać deklaracje łącznie na obydwa rodzaje instalacji. Na nieruchomości oczywiście nie może być już takiej instalacji – wcześniej zamontowanej.

Warunkiem ograniczającym możliwość złożenia deklaracji w zakresie instalacji:
1) solarnej – prowadzenie działalności w budynku, dla którego miałaby być dedykowana taka instalacja;
2) fotowoltaicznej – prowadzenie działalności gospodarczej na nieruchomości, na której miałaby być montowana taka instalacja.

Nie wprowadza się, na etapie składania deklaracji, ograniczeń ilościowych. Jeżeli na etapie składania wniosków pojawią się ograniczenia „programowe”, to w sposób przejrzysty na tym właśnie etapie zostaną ustalone listy potencjalnych odbiorców wsparcia.

Termin składania deklaracji ustalono do dnia 31 stycznia 2016 r. (ostatni dzień składania – 1 luty 2016 r.).

Druki deklaracji mogą być pobrane ze strony www.radzyn-podl.pl lub można je otrzymać w formie papierowej w Urzędzie Miasta w pokoju nr 120.

Zakładane koszty montażu instalacji solarnych netto, jako wydatki kwalifikowalne:
1) z 2 kolektorami – 8 000 zł;
2) z 3 kolektorami – 8 900 zł;
3) z 4 kolektorami – 10 000 zł;
4) z 5 kolektorami – 11 000 zł.

Podatek od towarów i usług (VAT) będzie wydatkiem niekwalifikowalnym. Stawka podatku może być różna w zależności od miejsca montażu instalacji. Upraszczając, można powiedzieć, że w przypadku montażu instalacji na elementach budynku mieszkalnego stawka ta wyniesie 8%, natomiast na konstrukcji wolnostojącej (fundamentowanej w gruncie), czy też na innym budynku (takie możliwości w projekcie będą dopuszczone) – 23%.

Zestawienie finansowania poszczególnych instalacji solarnych w zakresie kosztów kwalifikowalnych przedstawiałoby się następująco:
1) dotacja w ramach RPO WL – 85%,
2) środki finansowe Miasta – 5%,
3) środki właściciela nieruchomości – 10%.

Przyjmuje się także założenie, że do udziału właściciela nieruchomości doliczony zostanie VAT (naliczony od kwoty udziału), a w pozostałym zakresie dotyczącym kwoty równoważnej 90% kosztów kwalifikowanych – VAT rozliczy Miasto.

W zakresie instalacji solarnych, w bardzo dużym przybliżeniu, można przyjąć, że koszt netto montażu instalacji fotowoltaicznej w przeliczeniu na 1 kW mocy wyniesie ok. 8 000 zł. Na koszt ma wpływ m.in. wielkość instalacji i miejsce montażu paneli fotowoltaicznych – typ konstrukcji montażowej (rodzaj dachu, konstrukcja fundamentowana w gruncie).

Powyżej określone zasady dla instalacji solarnych w zakresie dotyczącym VAT i „struktury” finansowania mają zastosowanie także do instalacji fotowoltaicznych.

Dodatkowo informuje się, że kolektory słoneczne do instalacji solarnych mają powierzchnię całkowitą ok. 2 m2, natomiast panele fotowoltaiczne ok. 1,7 m2 (1 x 1,7 m).

Do wyliczenia powierzchni potrzebnej do montażu paneli można przyjąć moc jednego panelu jako 250 W. Dla instalacji o mocy 3 kW powierzchnia ta wyniesie ok. 20 m2.

Optymalny kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych to 35 stopni na południe. Odchylenie od kierunku południowego w kierunku wschodnim czy zachodnim stopniowo zmniejsza wydajność – niewiele jednak, bo maksymalnie o ok. 10% przy odchyleniu rzędu 90 stopni.

Panele fotowoltaiczne powinny być tak usytuowane, aby nie były zacienione np. przez drzewa, obiekty budowlane, elementy budynków.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta pok. nr 120. Tam też należy złożyć wypełnione deklaracje.

Informuje się, że przed złożeniem wniosku aplikacyjnego, z właścicielami nieruchomości Miasto podpisze stosowne umowy, w których zostaną ustalone prawa i obowiązki każdej ze stron.

Deklaracja - POBIERZ