budzet grudzienNa ostatniej w 2023 roku grudniowej sesji Rady Miasta, radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony przez burmistrza Jerzego Rębka projekt budżetu Miasta na rok 2024. Jak wyjaśniał podczas swojego wystąpienia włodarz miasta, planowane dochody na 2024 rok będą wynosić 98 221 937,28 zł zaś wydatki budżetu będą opiewać na kwotę 102 680 383,12 zł.

- Na przedstawiony łączny dochód składają się poszczególne elementy. Dochody bieżące będą wynosić 73 753 886,71 zł, dochody majątkowe 24 468 050,57 zł, zaś dochody ze sprzedaży majątku wyniosą 1 750 000,00 zł. Na wydatki składają się wydatki bieżące w kwocie 75 562 034,98 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 27 118 348,14 zł. Jeśli chodzi o deficyt, w tym roku osiągnie kwotę 4 458 445,84 zł, a składa się na niego deficyt na działalności operacyjnej w kwocie 1 808 148,27 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 650 297,57 zł. Deficyt operacyjny oznacza wydatki bieżące wyższe od zakładanych dochodów bieżących. Planowane przychody w roku 2024 – planuje się zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 2 mln zł. Ponadto po stronie przychodów zaplanowano kwotę z wolnych środków pozostałych z roku 2023 w kwocie 4 598 445,84 zł. Rozchody na rok 2024 zaplanowano na kwotę 2 140 000,00 zł, która przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek – tłumaczył Jerzy Rębek.