Ferie z WOTW dniu 18 grudnia 2023 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego na lata 2021-2027.

Przeprowadzone konsultacje pozwoliły na identyfikację potrzeb i oczekiwań interesariuszy w zakresie współpracy samorządów tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Radzynia Podlaskiego oraz zapewnienie udziału mieszkańców w planowaniu niniejszego procesu na etapie opracowania Strategii ZIT MOF.

Działania informacyjne podejmowane w celu promowania procesu konsultacji społecznych miały na celu zaznajomienie mieszkańców z tematyką Strategii ZIT MOF oraz możliwości ich udziału w realizowanych działaniach. Konsultacje społeczne zostały ogłoszone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski – Lidera Porozumienia ZIT MOF. Informacje o prowadzonym procesie zostały opublikowane na stronach internetowych wszystkich Partnerów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Opinie interesariuszy były zbierane w trzech różnorodnych formach:
a) konsultacje pisemne – na podstawie formularza dostępnego w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski lub formularza dostępnego na stronie internetowej.
b) konsultacje ustne – ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.
c) otwarte spotkanie konsultacyjne w formie stacjonarnej, w dniu 11.12.2023 r.

W ramach przeprowadzonego procesu konsultacyjnego wpłynęły uwagi pisemne, która zostały przedstawione w sprawozdaniu z konsultacji. W dniu 11.12.2023 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski (ul. Warszawska 32, Radzyń Podlaski) zorganizowano otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców i wszystkich interesariuszy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ten sposób mieli oni możliwość nie tylko zapoznania się z koncepcją rozwoju obszaru funkcjonalnego, ale również zgłoszenia swoich propozycji w formie dyskusji.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, zostało przygotowywane w terminie 30 dni od zakończenia procesu konsultacyjnego i jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Cały proces pozwolił na zaangażowanie różnych grup społecznych w przygotowanie Strategii ZIT MOF Radzynia Podlaskiego na lata 2021-2027, co jest również zapowiedzią pełnej współpracy z mieszkańcami na etapie wdrażania strategii i realizacji poszczególnych inwestycji.

pdf1 Sprawozdanie z konsultacji społecznych