p1019134W związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030”, w dniu 29 czerwca 2023 r. odbył się spacer badawczy. Pracownicy Urzędu Miasta oraz ekspert w zakresie planowania strategicznego udali się wraz z mieszkańcami na spacer ulicami naszego miasta po wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Spacer badawczy dał możliwość mieszkańcom na czynne włączenie się w prowadzony proces rewitalizacji.

Podczas spaceru zostały przedstawione pomysły na przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz zostały wysłuchane propozycje mieszkańców. Doprecyzowano zakresy planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Spacer dał także możliwość na zdiagnozowania wcześniej nieujętych obszarów problemowych i kierunków działań służących ich rozwiązaniu.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

W związku z powyższym w pierwszym etapie prac była sporządzona „Diagnoza służąca delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radzyń Podlaski”, pozwalającej na wyznaczenie obszarów kryzysowych na terenie miasta. Na tej podstawie podjęto Uchwałę Nr XLIII/263/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski.
W kolejnym etapie w dniu 24 sierpnia 2022 r. Rada Miasta Radzyń Podlaski podjęła Uchwałę Nr XLV/279/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030”, a Burmistrza Miasta przystąpił niezwłocznie do jej realizacji.

Ponadto należy wspomnieć, że w miesiącach listopad 2022 r. – luty 2023 r. były ogłoszone konsultacje z mieszkańcami dotyczącego naboru konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Każdy mieszkaniec miasta miał możliwość włączenia się w etap opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacyjnego dla Naszego Miasta poprzez zgłoszenie swoich propozycji.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za czynne włączenie się w prowadzony proces rewitalizacji.

P1019116
P1019129
P1019134
P1019151
P1019164
P1019173
P1019187