Armii Krajowej 1Miasto zawarło umowę z Wykonawcą na „Przebudowę infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzyniu Podlaskim”.

W dniu 11 maja 2023 roku Miasto Radzyń Podlaski podpisało umowę z Wykonawcą robót budowlanych tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A. z siedzibą w Lubartowie. Przedsiębiorstwo zobowiązało się wykonać przebudowę ulic Armii Krajowej i Żeromskiego, za kwotę 5 480 657,47 zł. Planowane zakończenie prac przypada na maj 2025 roku.
W ramach przebudowy infrastruktury ul. Armii Krajowej przebudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej, utworzony nowy wpust kanalizacji deszczowej oraz odbudowana i zmodernizowana droga wraz z chodnikami.
W ramach przebudowy ul. Żeromskiego wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Powstania Styczniowego. Jednym z celów inwestycji jest odwodnienie ul. Żeromskiego z powodu występujących tam podtopień. Ponadto, zostanie zmodernizowana droga oraz zostaną wykonane chodniki po obu stronach drogi.
Realizacja zadania w znacznym stopniu przełoży się na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.

flagi