PUK budynekW 2023 r. odpady komunalne z terenu Radzynia będzie odbierało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Radzyński PUK jako jedyny złożył ofertę na przetarg ogłoszony przez Miasto. Komisja przetargowa ofertę oceniła na 100%.

Zamówienie Miasta składa się z 2 części:
1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Radzyń Podlaski.”;
2) odbieranie odpadów z nieruchomości będących w zarządzie Miasta Radzyń Podlaski i ich zagospodarowanie.”
Oferta PUK na realizację części 1. zamówienia opiewała na 1 960 085,35 zł (Miasto przeznaczyło na ten cel 1 648 267,67 zł), a na drugiej – 258 066,00 zł (jw. -300 450,76 zł).

Zamówienia obejmuje: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Radzyń Podlaski, zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie, do którego wykonawca posiada tytuł prawny, w tym Punktu -1- Wymiany Rzeczy Używanych, wyposażenie PSZOK -u w komputer, internet oraz drukarkę i obsługę programu informatycznego do obsługi PSZOK-u (dostarczonego przez Zamawiającego) transport odebranych odpadów zebranych w punkcie PSZOK do instalacji przetwarzania odpadów i instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zorganizowanie i i prowadzenie na terenie miasta Radzyń Podlaski Biura Obsługi Klienta przystosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych oraz zbieranie i zagospodarowanie odpadów będących w zarządzie Miasta Radzyń Podlaski.

Systematyczny odbiór odpadów z pojemników oraz worków z odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej będzie się odbywał: a) papier – 1 raz w miesiącu, b) metale i tworzywa sztuczne – 2 razy w miesiącu, c) szkło – 1 raz w miesiącu, d) bio kuchenne – 1 raz w tygodniu od kwietnia do grudnia, a od stycznia do marca 1 raz na dwa tygodnie, e) bio zielone – 1 raz w tygodniu od kwietnia do grudnia, a od stycznia do marca 1 raz na dwa tygodnie, f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pozostałe odpady zbierane selektywnie) – 1 raz na 2 tygodnie, g) popioły – 2 razy w miesiącu od stycznia do marca i w grudniu, a w kwietniu, maju, październiku i listopadzie 1 raz w miesiącu.
2. Systematyczny odbiór odpadów z pojemników/kontenerów, w zabudowie wielorodzinnej: a) papier – 2 razy w miesiącu lub częściej po zawiadomieniu telefonicznym, b) metale i tworzywa sztuczne – 1 raz w tygodniu lub częściej po zawiadomieniu telefonicznym, c) szkło – 2 razy w miesiącu lub częściej po zawiadomieniu telefonicznym, d) odpady biodegradowalne (bio kuchenne i bio zielone) – 2 razy w tygodniu lub częściej po zawiadomieniu telefonicznym, e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pozostałe odpady zbierane selektywnie) – raz na 2 tygodnie lub częściej po zawiadomieniu telefonicznym, f) popioły – 1 raz w miesiącach: styczeń, luty, marzec, listopad i grudzień.