Uzasadnienie w sprawie odwołania Pani Anny Koczkodaj z funkcji Dyrektora Przedszkola Miejskiego Uzasadnienie w sprawie: odwołania Pani Anny Koczkodaj z funkcji Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Radzyniu Podlaskim.
Organem uprawnionym do odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola jest organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko dyrektora, a więc organ prowadzący.


Sytuacje, w których dyrektor szkoły może być odwołany, są określone w sposób wyczerpujący przez przepisy prawa, w tym przepis art.38 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z art.38 ust.1 pkt 2 Ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący szkołę w przypadkach szczególnie uzasadnionych może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia po uzyskaniu opinii właściwego organu nadzoru pedagogicznego.
W przedmiotowej sprawie zdaniem organu prowadzącego zachodzą przesłanki do odwołania dyrektora szkoły noszące znamiona szczególnie uzasadnionych przypadków, o których mowa w przytoczonym przepisie - rażące nieprawidłowości w kierowaniu przedszkolem, wykazane podczas przeprowadzonego audytu.

Zgodnie z ustaleniami audytu stwierdzono m.in. następujące uchybienia:
1.Nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych skutkujące nierzetelnością danych o sytuacji finansowej jednostki, jak również wyczerpaniem znamion przestępstwa wskazanego w art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości.
2.Nierzetelne sporządzenie sprawozdań budżetowych, co wyczerpuje znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
3.Nierzetelne sporządzenia sprawozdań finansowych skutkujące odpowiedzialnością karną, stosownie do art. 77 pkt 2 ustawy o rachunkowości.
4.Zaciąganie zobowiązań ponad kwoty ujęte w planie finansowym.
5.Nierzetelne przeprowadzenie i nierozliczenie w terminie inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz nieprzeprowadzenie inwentaryzacji pozostałych aktywów i pasywów właściwymi metodami.
Po zapoznaniu się z wynikami audytu P. Anna Koczkodaj złożyła w dniu 11 maja 2015 r. rezygnację ze stanowiska. W odpowiedzi, stosownie do treści art. 38 ust.1 pkt 1 lit a) ustawy o systemie oświaty, wydano zarządzenie o odwołaniu P. Anny Koczkodaj z funkcji Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Radzyniu Podlaskim, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynąć miał na koniec sierpnia.
Niestety, po wydaniu zarządzenia, w wyniku bieżących działań kontrolnych na jaw wyszły następne rażące nieprawidłowości w działaniu P. Anny Koczkodaj w związku z wykonywaniem funkcji Dyrektora Przedszkola Miejskiego. Mając na uwadze powyższe, a w szczególności stwierdzenie audytora, który poddaje w wątpliwość możliwość skutecznego usunięcia tych nieprawidłowości przez obecnie pełniącego funkcję dyrektora przedszkola, po zasięgnięciu opinii Lubelskiego Kuratora Oświaty, Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski podjął decyzję o odwołaniu z funkcji dyrektora Anny Koczkodaj bez wypowiedzenia z dniem podpisania zarządzenia, tj. 22.06.2015 r.


Burmistrz Miasta
(-)Jerzy Rębek