pomiarowaMiasto w dniu 24 października 2023 r. ogłosiło przetarg, w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji pn.: „Remont drogi gminnej nr 102027L – ul. Pomiarowa w Radzyniu Podlaskim”. W dniu 9 listopada 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert wykonawców, którzy są zainteresowani wykonaniem powyższego zadania inwestycyjnego.

1) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o. o. z siedzibą w Siedlcach – za kwotę brutto 723 127,21 zł brutto,
2) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z siedzibą w Lubartowie – za kwotę 748 544,42 zł brutto,
3) STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie – za kwotę 829 684,21 zł brutto.

Obecnie trwa badanie i ocena złożonych ofert. W następnej kolejności nastąpi wybór oferty najkorzystniejszej oraz podpisanie umowy z wykonawcą.
Miasto Radzyń Podlaski otrzymało dofinansowanie na remont ulicy Pomiarowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którym dysponuje Wojewoda Lubelski. Kwota dofinansowania stanowi sześćdziesiąt procent planowanych kosztów kwalifikowanych zadania.
Obecnie w ul. Pomiarowej jest bardzo zdegradowana nawierzchnia drogi co zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu. W ramach zadania zostanie położony nowy dywanik asfaltowy oraz nastąpi regulacja istniejących wpustów kanalizacji deszczowej w ulicy Pomiarowej.
Realizacja zadania w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców.
Wykonanie zadania nastąpi najpóźniej w pierwszej połowie 2024 r.